Проектот против економски криминал во Северна Македонија (АЕC-MKD) се спроведува во рамките на заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција“ која трае од јануари 2023 година до декември 2026 година. Проектот има за цел да го зајакне капацитетот на јавните институции за спречување и борба против економскиот криминал, вклучително и корупцијата, перењето пари и организираниот криминал.

Кои се целите и задачите на проектот?

Општата цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на државните институции за да се обезбеди владеење на правото и владеење преку ефикасно спречување и справување со економскиот криминал, особено корупцијата, перењето пари и финансирањето на тероризмот.

 Проектот ќе се фокусира на поддршка на властите во неколку насоки, вклучувајќи:

1. Подобрена правна и оперативна рамка за спречување и борба против корупцијата;

2. Засилени механизми за спречување на ПП/ФТ и

3. Зголемени капацитети на властите за спроведување финансиски истраги.

Проектот ќе придонесе кон решавање на стратешки важните преостанати ранливости, кои влијаат на ефективноста на режимот против ПП/ФТ.

Кој има придобивки од проектот?

Државни институции: Управа за финансиско разузнавање, Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, надзорни органи, агенции за спроведување на законот;

Со закон обврзани субјекти од приватниот сектор;

Граѓаните на Северна Македонија.

Како функционира проектот?

Проектот се надоврзува на постигнатите резултати и научените лекции за време на имплементацијата на Фазата I и II на Хоризонталниот инструмент преку продолжување на својата поддршка за ефективно спроведување на клучните препораки на механизмите за мониторинг на Советот на Европа: Група држави против корупција (ГРЕКО) и Комитетот на експерти за оцена на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (MONEYVAL).

Проектот ќе усвои повеќестран пристап кој се состои од:

  • давање стручни совети и препораки за подобрување на регулаторните и оперативните рамки;

  • зајакнување на институционалните капацитети за справување со економскиот криминал преку обуки, работилници и други методи за градење капацитети, и

  • зајакнување на меѓуагенциската и меѓународната соработка во справувањето со економскиот криминал.

Што очекуваме да постигнеме?

Проектот има за цел да обезбеди:

  • Подобрени капацитети на јавните институции со цел да се обезбеди владеење на правото и владеење преку ефикасно спречување и справување со економскиот криминал, особено корупцијата, перењето пари и финансирањето на тероризмот. Ова ќе се постигне преку важни мерки, вклучително и подобрена правна и оперативна рамка за спречување и борба против корупцијата, зајакнати механизми за спречување на перење пари и спречување на финансирање тероризам и зголемени капацитети на властите за спроведување финансиски истраги.

  • Се очекува да се постигне намалување на стапката на економски криминал, зголемена транспарентност и отчетност во јавните институции и зајакнување на довербата на јавноста во способноста на владата да се бори против економскиот криминал.

Кој е буџетот на проектот?

Вкупниот буџет на проектот е 835.000,00 евра.

Буџетот доделен за целокупната програма за Хоризонталниот Инструмент изнесува околу 41 милион евра (85% финансирано од Европската унија, 15% од Советот на Европа).

Како до повеќе информации?

Повеќе информации во врска со Проектот против економскиот криминал може да најдете на следните веб-страници:

 

За Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција

„Хоризонталниот иструмент за Западен Балкан и Турција 2023-2026“ е заедничка иницијатива на Европската Унија и Советот на Европа што им овозможува на корисниците на Западен Балкан и Турција да ги исполнат нивните реформски агенди во областа на човековите права, владеењето на правото и демократијата и да се усогласат со европските стандарди, што е исто така приоритет за процесот на проширување на ЕУ.


 

КОНТАКТИ НА ПРОЕКТОТ

Илина Гаревска                    Раководителка на проект         +389 2 3100 329                 контакт

Маја Костова                   Проектна асистентка               +389 2 3100 331                   контакт