Проектот "За консолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош (БПП) во Северна Македонија" се спроведува во рамките на заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција“ и ќе трае од јануари 2023 до декември 2026 година. Проектот придонесува кон:

1) професионално и независно функционирање на системот за бесплатна правна помош во Северна Македонија на еден сигурен, интегриран и одржлив начин;

(2) реформи во системот за бесплатна правна помош во кривични постапки во согласност со Европските стандарди и со препораките на Советот на Европа;

(3) консолидација на знаењата и на капацитетите на давателите на бесплатна правна помош во Северна Македонија, вклучувајќи ги Министерството за правда, Адвокатската комора, граѓанските здруженија (ГЗ), правните клиники, итн.

(4) олеснет и проширен пристап до услугите за бесплатна правна помош за луѓето во Северна Македонија, особено за маргинализираните и ранливите групи.

Која е целта (целите) и задачата (задачите) на проектот?

Целта на проектот е да ги поддржи главните јавни чинители и локалните засегнати страни во осигурување на ефикасни, пристапни и професионални услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија, во согласност со Европските стандарди и најдобри практики.  

Кој има корист од овој проект?

  • Министерството за правда на Северна Македонија и неговите подрачни одделенија и канцеларии;

  • Адвокатската комора на Северна Македонија и адвокатите;

  • Здруженијата на граѓани овластени да даваат БПП;

  • Правните клиники овластени да даваат БПП (во рамките на универзитетите);

  • Институциите кои се индиректно вклучени во системот за БПП: Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, Народниот правобранител, општините, судовите, граѓанските здруженија и останати мрежи (кои не се регистрирани за БПП но, нудат помош на ранливи групи);

  • Општата популација, особено ранливите групи.

Како ќе се спроеведува проектот?

Проектот се надоградува на резултатите постигнати со спроведувањето на претходните две фази од Хоризонталниот инструмент на истава тема, работејќи на преостанатите предизвици кои произлегоа од иницијалното спроведување на новиот Закон за бесплатна правна помош, притоа осигурувајќи дека сите чинители можат ефикасно да даваат квалитетни услуги за корисниците на БПП.  

Проектот поддржува градење на капацитетите на локалните корисници на прилагоден, таргетиран и флексибилен начин, со помош на експерти, со цел да се одговори на конкретните и на новите потреби на корисниците.  

Што очекуваме да постигнеме?

Проектот ќе постигне

  • Професионално и независно функционирање на државниот систем за бесплатна правна помош, вклучувајќи и зајакнато Одделение за БПП;

  • Поефикасен и попристапен систем за бесплатна правна помош во кривични постапки, во согласност со Европските стандарди;

  • Подобрени услуги за бесплатна правна помош за луѓето од Северна Македонија и зајакнати капацитети на давателите на бесплатна правна помош;

  • Заедниците во Северна Македонија, како и општеството во целина, се информирани за постоењето на услуги за БПП во граѓански, управни и кривични постапки.

Колкав е буџетот на проектот?

Вкупниот буџет на проектот е 900 000 евра.

Буџетот за целата програма Хоризонтален инструмент е околу 41 милион евра (85% од Европската унија, 15% од Советот на Европа).

Како да дојдете до повеќе информации?

Програмска канцеларија на Советот на Европа во Скопје

Соравиа Центар, Филип Втори Македонски бр 3 1000 Скопје

+ 389 (2) 3100 321, е-пошта: [email protected]
Веб-страница Хоризонтален инструмент и е-пошта

 

За Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција?

„Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција“ е заедничка иницијатива на Европската унија и Советот на Европа која им овозможува на земјите-кориснички од Западен Балкан и Турција да ги постигнат своите Европски агенди на полето на човекови права, владеење на правото и демократија и да се усогласат со Европските стандарди, што е исто така приоритет во процесот на проширување на ЕУ.  


 


 

Контакти на проектот

Ирена Цуцулоска - Јакимовска                Раководителка на проект       +389 2 3100 325                  контакт

Анамарија Николовска        Проектна асистентка                 +389 2 3100 333                 контакт