Добредојдовте во Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје 

Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје беше основана во 2012 г. Во моментов канцеларијата спроведува проекти во рамки на заедничката програма за соработка со Европската унија „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019 -2022” (Horizontal Facility II), со акцент на областите правда (реформа на затворскиот систем и полицијата; зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста); економски криминал; промоција на спречувањето дискриминација и заштита на правата на ранливите групи (жртви на трговија со луѓе за трудова експлоатација) и слобода на изразување и медиумите.

Соработката следи двостепен пристап: техничка соработка, врз основа на препораките на релевантни тела за мониторинг/експертски тела на Советот на Европа и извештаите за напредокот на ЕУ, прилагодена со цел да се постигне зголемено почитување на европските стандарди, како и обезбедување на законска експертиза и советување во однос на политиките од страна на Советот на Европа преку Механизмот за координација на експертиза.    

 

Повеќе информации за Северна Македонија и Советот на Европа

ЛИНКОВИ ЛИНКОВИ
Извештаи на Генералниот Секретар Извештаи на Генералниот Секретар

2017 извештај - Состојба на демократија, човекови права и владеење на правото                                                                                        

2018 извештај - Состојба на демократија, човекови права и владеење на правото: улогата на институциите, третманот кон институциите 

КОНТАКТ КОНТАКТ

Соравиа Центар, Филип Втори Македонски бр. 3

Скопје, 1000


 + 389 (2) 3100 330