Овој проект нуди поддршка во подобрување на ефективноста во борбата против дискриминацијата, говорот на омраза и злосторствата од омраза во Северна Македонија. Борбата против дискриминацијата и говорот на омраза се исто така многу тесно поврзани со ЕУ интеграциите. Овој проект нуди уникатен пристап за справување со овие појави и го поддржува зацврстувањето на капацитетите на клучните корисници и чинители за подобро да ги адресираат проблемите поврзани со антидискриминација, борба против говор на омраза и заштита на правата на ЛГБТИ лицата во линија со стандардите и препораките на Совет на Европа, особено оние на Европската комисија против расизам и нетолеранција (EКРИ), како и да го поддржи усогласувањето на Северна Македонија со европските стандарди во областа на основните човекови права.

Кои се целите на проектот?

Главните цели на проектот се:

  1. Да се поддржат напорите на институциите да развијат хармонизиран институционален пристап за борба против дискриминација и говор на омраза.

  2. Да се зголеми свесноста кај населението во Северна Македонија во поглед на опасностите од говорот на омраза и различните постоечки алатки за спречување и борба против говорот на омраза.

Кој има поволности од проектот?

Јавните институции и клучните чинители во овие области во Северна Македонија ќе имаат поволност и корист од техничката поддршка и иницијативите за кревање на свеста, за тие да можат да придонесат кон подобрување на политиките за недискриминација, како и политики за справување со говорот на омраза и злосторствата од омраза, како и механизмите за надомест и поддршка на страните засегнати од говор на омраза.

Крајни корисници се луѓето кои живеат во Северна Македонија и ранливите групи како ЛГБТИ лицата, помалите етнички групи, чија заштита на човековите права ќе биде подобрена.

Како ќе функционира проектот?

Проектот се надоврзува на спроведените активности и резултати од претходната фаза на програмата „Хоризонтален инструмент“ во линија со последните фокусирани теми во областа на расизмот и нетолеранцијата во Европа пренесени во годишните извештаи на Европската комисија против расизам и нетолеранција (ECRI).

Проектот обезбедува поддршка за иницијативи за градање капацитети, прилагодување на постоечки алатки и методологии на Совет на Европа, техничка поддршка како дел од процесот на ЕУ интеграција на Северна Македонија, како и кревање на свеста во поглед на борбата против дискриминацијата и промоција на разноликост кај младите и населението.

Овој проект работи со претставници на Владата чиј фокус е борба против дискриминација и говор на омраза; претставници од полицијата, правосудството и правни професионалци, како и претставници од граѓанското општество и младински активисти.

Што очекуваме да постигнеме?

  • Подобрување на ефикасноста на јавните институции во поглед на реформите за борба против дискриминација, омраза и расизам во линија со европските стандарди

  • Зацврстување на капцитетите на телата за еднаквост и институциите во Северна Македонија за борба против дискриминација во линија со стандардите и препораките на ЕКИ и Акциониот план на ЕУ за борба против расизмот.

  • Зголемена и подобрена борба против говор на омраза и злосторства од омраза на централните и локалните институции на Северна Македонија и подобра заштита на жртвите

  • Зголемена свесност кај луѓето во Северна Македонија, особено ранливите групи, во поглед на опасностите кои омразата и расизмот ги предизвикуваат врз општествената кохезија и начините за справување со нив. 

Колкав е буџетот на проектот?

Комплетниот буџет на проектот е 450,000 евра.

Буџетот кој е алоциран на целокупната програма „Хоризонтален инструмент“ изнесува околу 41 милион евра (85% финансирано од Европската Унија, 15% од Советот на Европа)

 

За „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција“

„Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција“ е заедничка иницијатива на Европската Унија и Советот на Европа кој овозможува корисниците од Западен Балкан и Турција да ги остварат своите реформски планови во полето на човековите права, владеењето на правото и демократијата и да се усогласат со европските стандарди, што исто така е приоритет за процесот на проширување на ЕУ.


 

Преглед на проектот

Времетраење: 48 месеци (јануари 2023 до декември 2026)

Корисници:

► Граѓаните на Северна Македонија

► Јавните институции, особено телата за еднаквост

► Полицијата, јавните обвинители и судскиот сектор
► Граѓанските организации кои работат на промоција и заштита на човековите права

Финансиран од Европската Унија и Советот на Европа

Буџет: 450,000 евра

Контакт на проектот

Марија Андреева              Раководителка на проект        +389 2 3100 322                   контакт