За Проектот

Советот на Европа ќе им обезбеди поддршка на националните власти за надминувањее на идентификуваните недостатоци и практичните слабости поврзани со третманот на осудените лица. Проектот ќе се спроведува во блиска соработка и партнерство со Министерството за правда (Управата за извршување на санкции) и ќе вклучи поширока група на национални партнери и релевантни чинители, вклучувајќи го Народниот правобранител и Националниот превентивен механизам, Постојната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните, Јавното обвинителство, како и невладините организации кои се активни во областа на извршување на санкциите и борбата против несоодветно постапување и неказнивоста.

Овој проект е дел од заедничката програма на Советот на Европа и Европската Унија  Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција.

Главна цел

Генерална цел на пректот е да се зајакне заштитата на правата на осудените лица во согласност со стандардите на Советот на Европа.

Специфични цели и очекувани резултати

Специфична цел 1: Да се воведе ефикасно управување со затворите, да се воспостават механизми за справување со насилство меѓу осудените лица, како и да се зајакне системот за внатрешна инспекција во КПУ и ВПУ.

Очекувани резултати:

 • Зајакнат капацитет на директорите и персоналот на КПУ и ВПУ за справување со насилство меѓу осудените лица
 • Воведен и воспоставен концепт на динамичка безбедност во КПУ и ВПУ
 • Зајакнати професионалните капацитети на директорите на КПУ и ВПУ и на структурите на УИС
 • Подобрени капацитети на механизмот за инспекциски надзор над работата на КПУ и ВПУ

Специфична цел 2: Подобрување на третманот на осудените лица преку воведување и спроведување на специфични програми за третман.

Очекувани резултати:

 • Подобрен третман на осудените лица преку воведување и спроведување на специфични програми за третман
 • Развиена програма за насилни осудени лица и нејзино воведување во пенитенцијарниот систем

Специфична цел 3: Јакнење на заштитата на правата на осудените лица преку воведување на ефикасни механизми за справување со случаите на несоодветно постапување и корупција во КПУ и ВПУ.

Очекувани резултати:

 • Подобрена заштита на човечкото достоинство и интегритетот на осудените лица на недискриматориски и непристрасен начин
 • Воспоставени поефикасни механизми за спречување или справување со случаии на несоодветно постапување или корупција на затворскиот персонал
 • Развиен ефикасен систем за одражување на дисциплината кој ќе придонесе кон успешна ресоцијализација на осудените лица

Оваа веб-страница е изработена со средства од заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа. Ставовите тука искажани не може на ниеден начин да бидат протолкувани како официјално мислење на Европската Унија.

Horizontal Facility logo

За проектот За проектот
 • Времетраење: 30 месеци (29 јуни 2016 - 30 ноември 2018)
 • Корисници/Партнери: Министерсво за правда (Управа за извршување на санкции), Народен правобранител и Националниот превентивен механизам, Постојната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните, Јавното обвинителство и други национални партнери, засегнати страни и невладини организации.
 • Финансиран од: Европската Унија и Советот на Европа
 • Буџет: 950,000 EУР
контакт контакт

Донче Бошковски, Страсбург

Петар Јорданоски, Скопје