За проектот

Советот на Европа ќе им обезбеди поддршка на националните власти за надминување на идентификуваните недостатоци и практичните слабости поврзани со заштитата на човековите права во државата согласно со меѓународните стандарди и најдобрите практики. Проектот ќе биде спроведен во блиска соработка и партнерство со Министерството за внатрешни работи и ќе вклучи поширока група на национални партнери и релевантни чинители, вклучувајќи го Јавното обвинителство, судството, Народниот правобранител и Националниот превентивен механизам, Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, како и истакнати невладини организации кои се активни во областа на заштитата и унапредувањето на човековите права.

Проектот е дел од Програмата Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција на Советот на Европа/ Европската Унија

Главна Цел

Генерална цел на проектот е да се зајакне заштитата на човековите права во државата во согласност со стандардите на Советот на Европа и меѓународните стандарди.

Цели и очекувани резултати

  Првата специфична цел е да се воведе ефикасна контрола над работата на полицијата преку воспоставување на надворешен механизам.

Очекувани резултати:

  • Воспоставена е законската и институционалната рамка на независниот надворешен механизам за контрола на работата на полицијата
  • Развиени се капацитетите на персоналот на надворешниот механизам за контрола на работата на полицијата за спроведување на независна и ефикасна истрага по претставки против полицијата

  Втората специфична цел е да се подобри почитувањето на човековите права од страна на полицијата преку јакнење на превентивните заштити од несоодветно постапување и зајакнување на внатрешната контрола во полицијата.

Очекувани резултати:

  • Механизмите за континуирана обука на полицијата се одржливи и процедурите за постапување со задржани лица се во согласност со меѓународните стандарди
  • Подобрени се капацитетите на внатрешната контрола во полицијата во однос на истрагата и борбата против несоодветното постапување.

Оваа веб-страница е изработена со средства од заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа. Ставовите тука искажани не може на ниеден начин да бидат протолкувани како официјално мислење на Европската Унија.

ЗА ПРОЕКТОТ
  • Времетраење:18 месеци (завршува на 30 ноември 2018)
  • Корисници: Министерство за внатрешни работи, Јавно Обвинителство, судството, Народниот превобранител и Националниот превентивен механизам, the Постојана анкетна комисија за заштита на човековите права и слободи и истакнати граѓански организации активни на полето на заштита и
    промоција на човековите права
  • Финансиран од: Европаската Унија и Советот на Европа
  • Буџет: € 550 000 еур
КОНТАКТ

  Петар Јорданоски: Раководител на проект

  Душица Зафировска: Финансов Асистен на проектот

  Сандра Прилепчанска Поповска: Асистент на проектот