Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο κορυφαίος οργανισμός της ηπείρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (με 47 κράτη μέλη και έδρα το Στρασβούργο της Γαλλίας). Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός κοινού δημοκρατικού και νομικού χώρου σε ολόκληρη την ήπειρο όπου θα διασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.  Όλες οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης διαπνέονται από αυτές τις αξίες και από μια διαρκή μέριμνα για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες: Γλώσσες για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Διαφορετικότητα, ισότητα και ποιότητα. Εξήντα χρόνια Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σύντομη επισκόπηση (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά)


Εδώ και αρκετές δεκαετίες, ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συμβουλίου εστιάζει στη χάραξη πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και στην ανάπτυξη μέσων αναφοράς για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής και προγραμμάτων σπουδών στα κράτη μέλη (www.coe.int/lang).
 

Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών (LIAM)

Το πρόγραμμα αφορά επίσης τη γλωσσική ένταξη ενήλικων μεταναστών (Linguistic Integration of Adult Migrants-LIAM στα αγγλικά). Η απόκτηση ικανοτήτων των μεταναστών στη γλώσσα/γλώσσες της χώρας υποδοχής αποτελεί αντικείμενο πολιτικής συζήτησης και πρωτοβουλιών πολιτικής σε ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αυτό (www.coe.int/lang-migrants) παρέχει υποστήριξη στους φορείς χάραξης πολιτικών και σε όσους εργάζονται για τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών.
 

Γλωσσική υποστήριξη για ενήλικες πρόσφυγες: εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε αυτή την εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τους εθελοντές και τους πρόσφυγες στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις γλωσσικές προκλήσεις που εγείρουν οι μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις προσφύγων.

Αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη στιγμή της έναρξής της.