Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 3 – Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania, 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, 6 – Prawo do rzetelnego procesu sądowego, 14 – Zakaz dyskryminacji.

  • Czy ma miejsce jakakolwiek zgodna z prawem ingerencja w życie rodzinne, służąca realizacji uprawnionego celu (np. prawa dzieci) i do tego celu proporcjonalna?
  • Czy prawidłowo uwzględniono dobro dziecka?
  • Czy rodzicom i innym zainteresowanym stronom udzielono wyczerpujących i aktualnych informacji oraz czy umożliwiono im współdziałanie przy wydawaniu decyzji w sprawie przyszłości dzieci, zwłaszcza gdy skutki takich decyzji są nieodwracalne lub trudne do odwrócenia?
  • Czy rodzice i inne osoby mają prawo do zaskarżenia decyzji do niezależnego i bezstronnego sądu?
  • Czy zostali poinformowani o swoim prawie do wniesienia środka odwoławczego oraz o terminie, w którym należy to zrobić?
  • Czy dzieciom grozi krzywda z rąk rodziców lub opiekunów, która sprawia, że należy je odebrać i umieścić w opiece zastępczej?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.