Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 6 – Prawo do rzetelnego procesu sądowego, 8 – Poszanowanie życia prywatnego, rodzinnego i miru domowego, 14 – Zakaz dyskryminacji, Artykuł 1 Protokołu nr 1 – Ochrona własności.

  • Czy ma miejsce jakakolwiek zgodna z prawem ingerencja w prawo człowieka do poszanowania miru domowego, służąca realizacji uprawnionego celu (np. ochrona praw innych osób) oraz proporcjonalna?
  • Czy osoba, której prawo własności lub prawo do poszanowania życia rodzinnego zostały naruszone przez decyzję planistyczną ma prawo do zaskarżenia tej decyzji do niezawisłego i bezstronnego sądu?
  • Czy ma miejsce ingerencja w prawo do poszanowania własności danej osoby?
  • Jeśli tak, czy ingerencja ma miejsce z zachowaniem odpowiedniej równowagi między interesem jednostki i interesem ogółu?
  • Jeśli osoba, której dotyczy ingerencja, jest członkiem grupy wrażliwej, np. mniejszości romskiej albo mniejszości Travellers (wędrowców), czy jest ona traktowana odmiennie od innych, a jeśli tak, to czy istnieje obiektywne i racjonalne uzasadnienie dla odmiennego traktowania?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.