Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 2 – Prawo do życia, 3 – Zakaz tortur, 5 – Prawo do wolności, 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, 14 – Zakaz dyskryminacji, Artykuł 4 Protokołu nr 4 – Swoboda przemieszczania się, Artykuł 1 Protokołu nr 7 – Gwarancje proceduralne, 34 – Prawo do skargi indywidualnej.
W uzupełnieniu do ogólnych kwestii wskazanych wyżej, związanych z każdym pozbawieniem wolności, nasuwają się następujące zagadnienia:

  • Czy każde zatrzymanie lub aresztowanie jest uzasadnione na podstawie artykułu 5 ust. 1 lit. f?
  • Czy niedoszli imigranci są przetrzymywani oddzielnie od osób tymczasowo aresztowanych oraz skazanych w postępowaniach karnych?
  • Czy uwzględniono szczególne potrzeby dotyczące zakwaterowania rodzin, kobiet i dzieci?
  • Czy środki przymusu używane w stosunku do osób deportowanych, które nie chcą współpracować, są umiarkowane i proporcjonalne?
  • W przypadku, gdy niedoszli imigranci posiadają rodzinę na terenie danego kraju, czy wzięto pod uwagę i uszanowano ich prawo do poszanowania życia rodzinnego?
  • W przypadku gdy mają zostać wydalone grupy cudzoziemców, czy sprawy tych osób zostały rozpatrzone indywidualnie?
  • Czy osobom które mają zostać wydalone przysługiwały prawa proceduralne z artykułu 1 Protokołu 7?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.