Artykuł 13 wymaga ustanowienia skutecznych krajowych środków odwoławczych na naruszenie praw chronionych Konwencją.

Skargi na naruszenie niniejszego artykułu zwykle będą wiązać się z badaniem krajowego systemu prawnego przez Trybunał, w celu ustalenia czy przewiduje on środek odwoławczy w danych okolicznościach i czy środek ten jest skuteczny, a więc w istocie dotyczy to władzy ustawodawczej i sądowniczej, a nie urzędników zajmujących się obsługą ludności. Artykuł wyraźnie wymaga istnienia środka „nawet gdy naruszenie zostało dokonane przez osoby działające w charakterze urzędowym”, zatem przepisy krajowe zapewniające urzędnikom immunitet są sprzeczne z Konwencją.

Download the abstract

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page