Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 2 – Prawo do życia, 3 – Zakaz tortur, 9 – Wolność wyznania, 10 – Wolność ekspresji, 11 – Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się.

  • Czy zastosowano domniemanie na rzecz prawa do swobody ekspresji?
  • Czy istnieje uzasadniony powód (np. utrzymywanie porządku publicznego, zagrożenie przemocą) aby odmówić zgody na zorganizowanie zgromadzenia lub demonstracji?
  • Czy ingerencja w którekolwiek z praw wymienionych w jednym z trzech artykułów jest zgodna z prawem, służy realizacji uprawnionego celu i jest proporcjonalna?
  • W przypadku, gdy zgromadzenie ma charakter religijny, czy przestrzegane są prawa gwarantowane na mocy artykułu 9?
  • Czy podjęto niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony demonstrantów, włączając w to sytuację gdy planowane są równoczesne, antagonistyczne demonstracje?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.