Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 2 – Prawo do życia, 3 – Zakaz tortur, 5 – Prawo do wolności, 7 – Zakaz karania bez podstawy prawnej, 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, 14 – Zakaz dyskryminacji, Artykuł 2 Protokołu nr 4 – Swoboda przemieszczania się.
W uzupełnieniu do ogólnych kwestii wskazanych wyżej, związanych z każdym pozbawieniem wolności, nasuwają się następujące zagadnienia:

  • Czy zatrzymanie było dozwolone na podstawie artykułu 5, zwłaszcza artykułu 5 ust. 1 lit. c i f?
  • Czy zatrzymane osoby zostały niezwłocznie poinformowane o przysługujących im prawach oraz powodach zatrzymania?
  • Czy istnieje procedura nakazująca, aby postawić te osoby niezwłocznie przed sądem?
  • Czy uzyskały one dostęp do adwokata przed rozpoczęciem przesłuchań?
  • Czy w sytuacjach szczególnych, takich jak przestępstwa z udziałem dzieci oraz przestępstwa seksualne, wzięto pod uwagę konieczność zastosowania specjalnej procedury dotyczącej przesłuchania?
  • Czy czyn, w związku z którym dokonano zatrzymania, stanowił przestępstwo w czasie, gdy miało miejsce zatrzymanie?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.