Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuł 6 – Prawo do rzetelnego procesu sądowego, Artykuł 1 Protokołu nr 1 – Ochrona własności.

  • Czy istnieje podstawa prawna dla wydania decyzji?
  • Czy istnieje interes publiczny dla wydania decyzji?
  • Czy decyzja jest wydawana z zachowaniem odpowiedniej równowagi między interesem jednostki i interesem ogółu?
  • Czy jednostka ma możliwość zaskarżenia decyzji do niezależnego i bezstronnego sądu?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.