Back Воспитувачки од детски градинки подготвени да препознаат знаци на трговија со деца во Северна Македонија

Скопје 9 - 10 ноември 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Воспитувачки од детски градинки подготвени да препознаат знаци на трговија со деца во Северна Македонија

Во 2021 и 2022 г. македонските власти идентификуваа 13 деца-жртви на трговија со луѓе, подложени на сексуална експлоатација, принудни бракови и питачење. Да се биде жртва на трговија со луѓе може да остави сериозни долгорочни ефекти врз децата и младите, резултирајќи со напуштање на училиштето, доживување на долготрајна психолошка траума, и да се соочат со сериозни здравствени и безбедносни проблеми. Со цел да се ослови трговијата со деца во Северна Македонија, заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа за „Спречување и борба против трговијата со луѓе во Северна Македонија“ ги поддржува властите преку градење на знаењето и капацитетите на чинителите од областа на образованието како и останатите чинители во спречување на трговијата со деца и заштита на децата во ризик.

Во овие рамки, дваесет воспитувачки од детски градинки поминаа обука за основните концепти за трговија со деца, индикатори за трговија со деца и канали за упатување на децата-жртви, како и услугите за поддршка. Учесниците научија како да детектираат предупредувачки знаци и фактори на ризик како и да обезбедат итна поддршка на децата на кои тоа им е потребно.

Обуката беше организирана во рамки на заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа, „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција II“, која за цел има да им помогне на земјите кориснички од Југоисточна Европа во исполнување на стандардите на Советот на Европа и правото на Европската Унија во рамка на процесот за проширување.