Asset Publisher Asset Publisher

Unapređenje saradnje sa Vrhovnim sudom Crne Gore

12.oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, sastala se sa vršiocem dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Vučković, radi razgovora o nastavku saradnje između Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Vrhovnog suda Crne Gore. Sastanak...

Read More

Radionica o komunikaciji na društvenim mrežama za predstavnike i predstavnice pravosuđa u Crnoj Gori

19 i 20.oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Društvene mreže čine sve važniji dio društvenog života i komunikacija i imaju nezaobilazan uticaj na živote ljudi, pa ni sudije i državni tužioci nisu izuzetak u tom smislu. Kao što je navedeno u Bangalorskim principima, "sudija, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na slobodu izražavanja,...

Read More

Nastavljen rad na pripremi izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u Crnoj Gori

20. oktobar 2021. Podgorica, Crna Gora

Prvi sastanak nove Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama održan je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore. Predložene izmjene i dopune navedenog Zakona treba da doprinesu ostvarivanju...

Read More

Inicirano rodno-zasnovano istraživanje u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori

20. septembar 2021. Crna Gora

Institucionalizacija rodne perspektive u pravosudnom sistemu jedne zemlje bitan je korak ka jačanju odgovornosti u pravosuđu. Različiti faktori utiču na postizanje rodne ravnopravnosti u pravosudnim sistemima u Evropi, uključujući i Crnu Goru. Prema Polaznoj rodnoj analizi iz 2020. godine,...

Read More

Jačanje pravosudne etike i promovisanje uloge Etičke komisije u Crnoj Gori

21.september 2021. Plav i Rozaje, Crna Gora

Grupa država protiv korupcije (GRECO), u 4. rundi evaluacije koja se bavila sprječavanjem korupcije u odnosu na članove i članice parlamenta, sudije i tužioce, zabilježila je određeni napredak u pogledu pružanja smjernica i savjetovanja po pitanju sudijske i tužilačke etike u Crnoj Gori, ali je...

Read More

Unapređenje saradnje sa Državnim tužilaštvom Crne Gore

23.septembar 2021. Podgorica, Crna Gora

Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, sastala se danas sa vršiocem dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, Draženom Burićem u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, kako bi razgovarali o modalitetima jačanja saradnje u kontekstu reforme...

Read More

Revidirana metodologija procjene potreba za obukama predstavljena sudijama i tužiocima u Crnoj Gori

1.oktobar 2021. Crna Gora

Obuka sudija i državnih tužilaca je od velike važnosti za konstantno unapređenje njihovih vještina, kao i za osiguranje nezavisnosti pravosuđa. Zbog toga sistemi obuka sudija i tužilaca predstavljaju jedan od ključnih elemenata pravosudnih reformi u državama članicama Savjeta Evrope, uključujući...

Read More

Poslednja runda posjeta Etičke komisije sudovima u Crnoj Gori

27.septembra 2021. Crna Gora

Sudska etika ne može biti samo normativna, ona mora biti djelotvorna i praktična - bila je to jedna od ključnih poruka sa savjetodavne posjete Osnovnom sudu u Ulcinju, koja je organizovana u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope "Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom...

Read More

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u kontekstu pravosudne reforme u Crnoj Gori

16.jul 2021. Crna Gora

Postizanje rodne ravnopravnosti jedan je od glavnih ciljeva Savjeta Evrope i Evropske unije. Posvećenost Evropske unije i Savjeta Evrope postizanju rodne ravnopravnosti se snažno ogleda i u implementaciji projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“. Sa tim ciljem,...

Read More

Radni sastanak o etici i disciplinskoj odgovornosti sudskih vještaka održan u Crnoj Gori

9.jul 2021. Podgorica, Crna Gora

Radni sastanak sa članovima Udruženja sudskih vještaka Crne Gore održan je 9. jula u Podgorici, sa ciljem predstavljanja finalnog nacrta novog Etičkog kodeksa sudskih vještaka, kao i Pravne analize koja se tiče reorganizacije i odgovornosti sudskih vještaka. Uz podršku lokalnih konsultanata...

Read More

Pravna analiza o sudskim vještacima predstavljena u Crnoj Gori

9.jul 2021. Podgorica, Crna Gora

Analiza pravnih propisa koji se tiču sudskih vještaka je razvijena u okviru aktivnosti usmjerenih na povećanje odgovornosti i profesionalnosti nezavisnih pravnih profesija, posebno sudskih vještaka i njihove sposobnosti da se pridržavaju visokih profesionalnih i etičkih standarda. Poseban fokus u...

Read More

Radionica o odgovornosti i etici sudskih vještaka organizovana u Crnoj Gori

18.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Radionica za sudske vještake održana je 18. maja u Podgorici, na kojoj se razgovaralo o pravnom okviru za rad sudskih vještaka u Crnoj Gori, kao i mehanizmima za jačanje njihove odgovornosti. Tokom radionice su razmatrani mogući zakonodavni modeli za reorganizaciju Udruženja sudskih vještaka Crne...

Read More

Radionica o odgovornosti i etici sudskih vještaka organizovana u Crnoj Gori

18.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Radionica za sudske vještake održana je 18. maja u Podgorici, na kojoj se razgovaralo o pravnom okviru za rad sudskih vještaka u Crnoj Gori, kao i mehanizmima za jačanje njihove odgovornosti. Tokom radionice su razmatrani mogući zakonodavni modeli za reorganizaciju Udruženja sudskih vještaka Crne...

Read More

Radionice na temu etike medijatora i porodične medijacije organizovane u Crnoj Gori

24.maj 2021. Crna Gora

Dvije radionice za medijatore organizovane su u Podgorici 20. i 24.maja 2021. godine radi razmatranja pitanja etike u vršenju medijacije u Crnoj Gori, u skladu sa CEPEJ Smjernicama za bolju primjenu Preporuke Rec (98) 1 o porodičnoj medijaciji i Direktivi EU o medijaciji. Radionice su okupile...

Read More

Rulebook for the Notaries developed in co-operation with the Chamber of Notaries in Montenegro

17 May 2021 Podgorica, Montenegro

Following the adoption of the new Code of Notary Ethics in December 2020, the joint European Union/Council of Europe action "Accountability and professionalism in the judicial system of Montenegro" provided support to the Chamber of Notaries of Montenegro in developing the Rulebook for the...

Read More

Smjernice o kriznoj komunikaciji predstavljene tužiocima iz južne i centralne regije Crne Gore

19.maj 2021. Budva, Crna Gora

Smjernice o kriznom komuniciranju razvijene u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore", i usvojene od strane Tužilačkog savjeta u decembru 2020. godine, predstavljene su rukovodiocima tužilaštava i tužiocima...

Read More

Poslovnik o radu Etičke komisije izrađen u saradnji sa Notarskom komorom Crne Gore

17.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Nakon usvajanja novog Kodeksa notarske etike u decembru 2020. godine, projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ pružio je podršku Notarskoj komori Crne Gore u izradi Poslovnika Etičke komisije Notarske komore. Poslovnikom se uređuje način rada i odlučivanja Etičke...

Read More

Medijatori - supervizori obučeni kako da primjenjuju metodologiju ocjene rada medijatora u Crnoj Gori

27.maj 2021. Podgorica, Crna Gora

Uz podršku projekta "Odgovornost i profesionalnost pravosudnog sistema u Crnoj Gori" u Crnoj Gori je formirana mreža medijatora- supervizora. Supervizori i supervizorke su prošli obuku o tome kako da primjenjuju jedinstvenu metodologiju za ocjenu rada medijatora koja je razvijena u februaru 2021....

Read More

Evropska unija i Savjet Evrope pružaju podršku Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u daljem poboljšanju procjene potreba za obukama sudija i tužilaca u Crnoj Gori

11.jun 2021. Crna Gora

Na temelju rezultata funkcionalne analize Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, sprovedene 2020. godine, Evropska unija i Savjet Evrope nastavljaju da pružaju podršku Centru u daljem poboljšanju procjene potreba za obukama, kao i metoda sprovođenja obuka. U okviru projekta "Odgovornost...

Read More

U susret unaprijeđenju sistema profesionalnog ocjenjivanja državnih tužilaca u Crnoj Gori

11.jun 2021. Crna Gora

U posljednje dvije sedmice, održani su sastanci s predstavnicima državno-tužilačke organizacije kako bi se razgovaralo o iskustvima i mišljenjima u vezi sa profesionalnim ocjenjivanjem rada tužilaca u Crnoj Gori. Državni tužioci iz osnovnih i visih državnih tužilaštava i Specijalnog državnog...

Read More