Objavljena i distribuirana Studija o rodnoj ravnopravnosti u sudstvu Crne Gore

27.oktobar 2022.godine Podgorica, Crna Gora

Evropska unija i Savjet Evrope su posvećeni unaprjeđenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Rodna ravnopravnost je u središtu Strategije o rodnoj ravnopravnosti 2020 – 2025 i predstavlja jedan od šest ciljeva Strategije Savjeta Evrope za rodnu ravnopravnost 2018 – 2023. Takođe je ukorijenjena i u...

Read More

Judicial Training Centre of Montenegro adopted the Communication Protocol

27.jul 2022.godine Crna Gora

U okviru sveukupne podrške funkcionisanju Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (CoSDT) u Crnoj Gori, u maju 2022. godine je izrađen Komunikacioni protokol kojim su utvrđeni ključni principi i alati za internu i eksternu komunikaciju na nivou Centra. Protokol je usvojen od strane...

Read More

Members of the new Prosecutorial Council discussing European standards and best practices on the appointment, evaluation, promotion and accountability of state prosecutors in Montenegro

19 - 20.jul 2022.godine Kolasin, Crna Gora

Članovi i članice novog Tužilačkog savjeta – državni tužioci/tužiteljke i eminentni pravnici i pravnice, učestvovali su na radionici o standardima i najboljim praksama u pogledu izbora, napredovanja, ocjenjivanja i odgovornosti državnih tužilaca, održanoj u Kolašinu 19. i 20. jula. Radionica je...

Read More

Change comes through concrete actions - a key message from the presentation of the “Study on gender equality in the judiciary in Montenegro”

7.jul 2022.godine Podgorica, Crna Gora

Rodna ravnopravnost je u središtu svih politika i aktivnosti Evropske unije i Savjeta Evrope, uključujući one usmjerene ka postizanju veće rodne raznolikosti u pravosuđu kako bi se osigurala jednakost za sve građane i građanke. To je bila jedna od glavnih poruka okruglog stola koji je organizovan...

Read More

Sistem obuka u pravosuđu jedan je od važnih činilaca u primjeni evropskih standarda pravde i slobode. Pravosudni treneri su veoma važni akteri u osiguravanju kvaliteta inicijalne obuke u pravosuđu, ali i kontinuiranog stručnog usavršavanja sudija i državnih tužilaca. Sistem obuka u pravosuđu se kontinuirano razvija tako što se fokus obuka pomjera sa predavača na polaznike/ce, odnosno...

8.jul 2022.godine Podgorica, Crna Gora

Sistem obuka u pravosuđu jedan je od važnih činilaca u primjeni evropskih standarda pravde i slobode. Pravosudni treneri su veoma važni akteri u osiguravanju kvaliteta inicijalne obuke u pravosuđu, ali i kontinuiranog stručnog usavršavanja sudija i državnih tužilaca. Sistem obuka u pravosuđu se...

Read More

Komisija za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija u Crnoj Gori usvojila Smjernice o slobodi izražavanja sudija

17. jun 2022.godine Podgorica, Crna Gora

Sloboda izražavanja je jedna od temeljnih političkih sloboda i može se ograničiti samo u vrlo specifičnim okolnostima kada postoji primat nekih drugih prava, sloboda ili sigurnosti države. Sudije kao nosioci pravosudne funkcije takođe imaju pravo na slobodu izražavanja, iako u specifičnom...

Read More

Lideri i liderke u pravosuđu jačaju svoja znanja i vještine u oblasti finansijskog upravljanja u Crnoj Gori

20 - 21.jun 2022.godine Podgorica, Crna Gora

Efikasno upravljanje, zasnovano na učincima, predstavlja jedno od glavnih obilježja odgovornog i efikasnog pravosuđa. Fokus na finansijskom upravljanju omogućava čelnicima u pravosuđu da uspostave adekvatan sistem planiranja i izvršenja budžeta, ali i da odgovore na savremene finansijske izazove....

Read More

Informative brochure for citizens on the work of notaries, bailiffs, court experts and court interpreters published in Montenegro

11. maj 2022,godine Crna Gora

Uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, nedavno su objavljene, štampane i distribuirane informativne brošure o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača. Svrha brošure je promovisanje...

Read More

Centar za alternativno rješavanje sporova pokrenuo kampanju o prednostima medijacije: Medijacijom do dogovora – biraj alternativu

30.jun 2022.godine Crna Gora

Uz podršku EU i Savjeta Evrope, Centar za alternativno rješavanje sporova je pokrenuo kampanju „Medijacijom do dogovora – biraj alternativu“ koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o prednostima medijacije, procesa pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe koja pomaže suprostavljenim...

Read More

Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju reformu pravosuđa u Crnoj Gori

6 - 7 . jun 2022.godine Podgorica, Crna Gora

Primjena najviših standarda u pogledu nezavisnosti, etike i integriteta ostaje ključni prioritet Evropske unije i Savjeta Evrope kada je u pitanju reforma pravosuđa u Crnoj Gori. Jedan od ključnih ciljeva reforme je poboljšanje ukupnog kvaliteta pravosudnih usluga i jačanje nezavisnosti...

Read More

Komunikacioni protokol Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u Crnoj Gori

18 - 19. maj 2022.godine Podgorica , Crna Gora

Efikasnost, integritet i nezavisnost pravosuđa zahtijevaju odgovarajuću obuku sudija i državnih tužilaca, kao i odgovarajuću komunikaciju i koordinaciju između različitih aktera uključenih u planiranje i realizaciju programa obuka u pravosuđu. Kako bi se unaprijedio okvir za razmjenu...

Read More

Publication of the new Action Plan for Judicial Reform Strategy in Montenegro

27.januar 2022. Crna Gora

Vlada Crne Gore usvojila je 9. decembra 2021. godine novi Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za 2021/2022. godinu kojim se utvrđuju aktivnosti, rezultati, pokazatelji učinka, rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za implementaciju navedenog dokumenta. Uz...

Read More

Javni poziv: Pružanje usluga pokretanja i sprovođenja kampanje podizanja svijesti javnosti o alternativnom rješavanju sporova u Crnoj Gori

22.decembar 2021. Crna Gora

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 -2022.“ i projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, Savjet Evrope objavljuje poziv za dostavljanje predloga za pružanje konsultantskih usluga u...

Read More

Working with court experts in Montenegro to strengthen their legal and ethical obligations

20. decembar 2021. Budva, Crna Gora

Zadaci koje obavljaju sudski vještaci imaju vitalni uticaj na proces suđenja i ishod sudskih odluka. Na rad vještaka utiču kako interni odnosi među sudskim vještacima, tako i odnosi između sudskih vještaka, advokata, državnih tužilaca i sudija, ali takođe i tradicionalno poimanje naučne istine i...

Read More

Renewed pursuit of mediation - the main point of the Regional Conference on Alternative Dispute Resolutions held in Montenegro

16.decembar 2021. Crna Gora

Medijacija se sve više primjenjuje kao održiv – i isplativ – alternativni oblik rješavanja sporova. Međutim, stepen prihvatanja medijacije se još uvijek razlikuje od zemlje do zemlje. Prema približnim podacima, samo 14% zemalja članica EU ima više od 10.000 medijacija godišnje. Stoga su potrebni...

Read More

Montenegro adopted the Action Plan for the Reform of Judiciary for 2021/2022

16.decembar 2021. Crna Gora

Reforma pravosuđa predstavlja strateški prioritet Crne Gore u evropskim integracijama od početka tog procesa. Strategija reforme pravosuđa za period 2019 - 2022. usvojena je 12. septembra 2019. godine, uz Akcioni plan za 2019/2020. Ključne reformske aktivnosti sprovedene u sklopu navedenog...

Read More

Action Plan for Communication Strategy of the State Prosecution Office and Prosecutorial Council for 2022 adopted in Montenegro

16.decembar 2021. Crna Gora

„Transparentnost je ključna za efikasno funkcionisanje pravosudnog sistema, jer jača povjerenje javnosti u rad sudova i državnih tužilaca, a istovremeno promoviše pozitivnu sliku o pravosuđu“, navodi se u Vodiču CEPEJ-a o komunikaciji sa medijima i javnošću za sudove i tužilaštva (2018.)....

Read More

Evropska unija i Savjet Evrope pokrenuli online istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u pravosudnom sistemu Crne Gore

7.decembar 2021. Crna Gora

Rodno senzitivne politike predstavljaju sastavni dio rada Savjeta Evrope na planu pune afirmacije rodne ravnopravnosti. Rodne politike na nivou Savjeta Evrope su dodatno osnažene iniciranjem Transverzalnog programa o rodnoj ravnopravnosti 2012. godine i usvajanjem dvije uzastopne strategije o...

Read More

Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju unapređenje prakse medijacije u Crnoj Gori

3.decembar 2021.godine Podgorica, Crna Gora

Medijacija se sve više koristi u Crnoj Gori za mirno rješavanje sporova između različitih strana. Medijacija omogućava građanima i građankama da zaštite svoja prava, ali i značajno doprinosi smanjenju broja sudskih predmeta. Kao rezultat napora koji se preduzimaju na planu alternativnog...

Read More

Regionalna konferencija o regionalnim i lokalnim perspektivama i izazovima u oblasti alternativnog rješavanja sporova biće održana u Podgorici

2 .decembar 2021. Podgorica, Crna Gora

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, 3. decembra u Podgorici će biti organizovana Regionalna konferencija o regionalnim i lokalnim perspektivama i izazovima u oblasti alternativnog rješavanja sporova....

Read More