VIJESTI

Projekat  „Zaštita slobode izražavanja i medija u Crnoj Gori (PRO-FREX)“ promoviše slobodu izražavanja i slobodu medija u Crnoj Gori u skladu sa evropskim standardima.

Cilj mu je da doprinese poboljšanom okruženju za očuvanje prava na slobodu izražavanja, u pluralističkom i sigurnijem medijskom okruženju, u skladu sa standardima vezanim za član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ Evropske unije i Savjeta Evrope, koji traje od 2023. do 2026. godine.

Šta su ciljevi projekta?

 • ojačati pravni i strateški okvir u oblasti slobode izražavanja i medija
 • poboljšati kapacitete pravosuđa, policije, pravnih stručnjaka, novinara i civilnog društva za primjenu evropskih standarda o slobodi izražavanja, sigurnosti novinara i digitalnim pravima

Ko ima koristi od projekta?

 • Agencija za elektronske medije, Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, Uprava policije, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Ministarstvo kulture i medija,
 • Udruženje profesionalnih novinara Crne Gore, Sindikat medija Crne Gore
 • RTCG - Javni servis Crne Gore

Kako projekat funkcioniše?

 • kroz pružanje stručne podrške u pravcu usklađivanja strateškog i zakonskog okvira u oblasti slobode izražavanja i slobode medija sa relevantnim evropskim standardima
 • kroz obuke i izgradnju kapaciteta pravosudnih i pravnih stručnjaka, novinara i aktivista civilnog društva, kako bi mogli da navedene standarde primjenjuju u svakodnevnom radu

Koje rezultate očekujemo?

Projekat će doprinijeti:

 • djelotvornijoj zaštiti prava medijskih aktera (uključujući digitalna prava) od strane pravosuđa i policije, kao i shvatanju sopstvenih obaveza i odgovornosti u skladu sa evropskim standardima
 • osnaženom pravnom i strateškom okviru u oblasti slobode izražavanja i medija
 • poboljšanoj primjeni standarda u oblasti slobode izražavanja, bezbjednosti novinara i digitalnih prava od strane medijskih aktera i univerziteta
 • unaprijeđen ambijent za ostvarivanje prava građana na slobodu izražavanja i rad nezavisnih i profesionalnih medija.

Koliki je budžet projekta?

Ukupni budžet projekta iznosi 505 000 EUR.

Budžet koji se izdvaja za ukupni program Horizontal Facility iznosi ca. 41 milion evra (85% finansira Evropska unija, 15% Savjet Evrope).
 

Kako dobiti više informacija?

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.