Projekat „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ osmišljen je kako bi se pružila podrška Crnoj Gori u procesu unapređenja pravnog sistema kroz obezbjeđenje odgovornosti, profesionalizma i nezavisnost pravnih stručnjaka, kao i zaštitu prava žrtava u skladu sa evropskim standardima.

Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku“, koji traje od 2023. do 2026. godine.

Šta je cilj projekta?

Najvažniji cilj projekta je pružanje podrške institucijama u Crnoj Gori sa ciljem unapređenja odgovornosti i profesionalizma u pravosudnom sistemu, nezavisnosti pravosudnih organa, kao i potpunog usklađivanja domaćeg pravnog i institucionalnog okvira i prakse po pitanju prava žrtava sa standardima Evropske unije i Evropskog suda za ljudska prava.

Ko ima koristi od projekta?

 1. žrtve krivičnih djela, koje će imati bolju zaštitu, i čija će se prava više poštovati;
 2. pravosudne institucije u Crnoj Gori, koje će imati koristi od pravosudnog sistema koji funkcioniše efikasnije, djelotvornije i pravičnije;
 3. crnogorsko društvo, koje će imati koristi od efikasnijeg i djelotvornijeg pravosudnog sistema, što će doprinijeti jačanju vladavine prava, promovisanju stabilnosti, i pružanju podrške razvoju privrede.

Kako projekat funkcioniše?

U fokusu projekta su dva segmenta pravosudnog sistema: odgovornost i zaštita prava žrtava.

Projekat obuhvata:

 • analize, obuke, i izradu smjernica u cilju obezbjeđenja odgovornosti sudija i državnih tužilaca, kao i zaštite prava žrtava;
 • aktivnosti na izradi Nacionalne strategije za zaštitu žrtava, uspostavljanje službi za podršku žrtvama, jačanje kapaciteta relevantnih aktera u cilju bolje obaviještenosti žrtava o njihovim pravima;
 • redovne sastanke među akterima koji su uključeni u zaštitu prava žrtava;
 • aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti;

Projekat se naslanja na rezultate saradnje koja je ostvarena u okviru prethodne dvije faze programa Horizontal Facility.

Koje rezultate očekujemo?

 • reformisani regulatorni okvir koji se odnosi na odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu;
 • sprovođenje novih finansijskih i administrativnih procedura upravljanja, kao i komunikacionih strategija u pravosuđu;
 • osnaženi kapaciteti za postizanja poravnanja u oblasti alternativnog rješavanja sporova;
 • unaprijeđen zakonodavni i institucionalni okvir za djelotvornu zaštitu prava žrtava;
 • osnaženu saradnju među institucijama koje se bave pravima žrtava i unaprijeđenu pravosudnu praksu u tom kontekstu;
 • veći stepen informisanosti žrtava, uključujući ranjive grupe, o njihovim pravima i načinima da ih ostvare.

Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 1 600 000 EUR.

Budžet koji se izdvaja za ukupni program Horizontal Facility iznosi ca. 41 milion evra (85% finansira Evropska unija, 15% Savjet Evrope).

Kako dobiti više informacija?

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” je zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.