VIJESTI
O PROJEKTU

Druga faza programa ROMACTED zvanično je započela 1. januara ove godine i biće implementirana u naredne 4 godine (48 mjeseci).

Program Evropske unije i Savjeta Evrope ROMACTED II biće prirodni nastavak implementacije I faze programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020), koji će služiti za konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama, kroz pojačano učešće u kreiranju lokalnih politika i sprovođenju lokalnih akcija. ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mjere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, poboljošavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

Projekat ima sljedeće ciljeve: poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanja prema romskim građanima, a samim tim i poboljšanje pružanja usluga.

Program je osmišljen da izgradi političku volju i održiv politički angažman lokalnih vlasti, da poboljša demokratsku lokalnu upravu i izgradi kapacitete i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica da doprinesu kreiranju, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se na njih odnose, kroz sljedeće ishode:

  1. osnaživanje romske zajednice – na individualnom nivou (pomaganje ljudima u ostvarivanju njihovih osnovnih prava i proširivanju njihovih kapaciteta i vještina), kao i na nivou zajednice (pomaganje ljudima da se organizuju da iznesu svoje interese oko rješavanja problema u zajednici);
  2. poboljšanje i proširenje posvećenosti institucija, kao i njihovih kapaciteta, znanja i vještina u radu na inkluziji Roma, primjenom u praksi koncepata dobrog upravljanja;
  3. doprinos pripremi lokalnih razvojnih akcija kojima je cilj poboljšanje kvaliteta života Roma i smanjenje jaza između Roma i ne-Roma, uključujući i ublažavanje efekata pandemije Covid-19.

Konkretne akcije uključuju pomoć lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mjere za Rome u redovne lokalne politike, budžete i pružanje javnih usluga na svom dnevnom redu, istovremeno povećavajući učešće Roma u kreiranju, sprovođenju i praćenju tih politika i projekata.

Ciljne grupe projekta su lokalne samouprave (izabrani predstavnici i relevantni zvaničnici) i romske zajednice iz odabranih opština. Oni su, takođe, prve kratkoročne korisničke grupe projekta. Sveukupno, projekat će obuhvatiti 70 opština u regionu. Srednjoročni i dugoročni korisnici su romsko stanovništvo i stanovništvo opština uopšte.

Aktivnosti programa (obuka, podučavanje, primjena participativnih radnih ciklusa, akcije zagovaranja, itd. tokom ključnih trenutaka opštinskih ciklusa: planiranje, budžetiranje, lokalne odluke, projekti itd) namijenjene su podršci strateškim intervencijama koje utiču na stavove, ponašanje i postupke lokalnih aktera.

Jedna od vodećih smjernica u metodologiji programa je da učešće u lokalnoj upravi može biti efikasno samo ako je prilagođeno kontekstu. Dakle, preliminarno mapiranje, procjena, početne studije i istraživanje rade se u svakoj odabranoj opštini kako bi se olakšalo prilagođavanje programa, njegova podrška i praćenje procesa.

Pored tima koji radi u Strazburu, program će imati projektno osoblje u kancelarijama Savjeta Evrope u Tirani, Sarajevu, Prištini, Beogradu, Skoplju, Podgorici i Ankari i tim za podršku koji čine konsultanti iz romskog civilnog društva u svakoj od zemalja - korisnika (u daljem tekstu: „Tim za podršku“).

Projektni partneri su Evropska unija, druge međunarodne organizacije, vladine i nevladine institucije i organizacije koje se bave romskim pitanjima.

Programske aktivnosti odvijaće se u 7 (sedam) zemalja - korisnika: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

U svakoj zemlji-korisniku, organizacija za podršku (u daljem tekstu „Organizacija za podršku“) biće odgovorna za implementaciju programa ROMACTED, pomažući nadležnom timu za podršku koji se sastoji od Fokalne tačke [FP] (predložena od Organizacije za podršku u ovom pozivu za podnošenje prijedloga), Asistenta za finansijsku podršku (FSA) (takođe predloženog od strane Organizacije za podršku u ovom pozivu za podnošenje prijedloga) i Fasilitatora koji će, zajedno sa podrškom drugih stručnjaka (konsultanata), raditi kao tim na postizanju ciljeva ROMACTED metodologije. Tim za podršku radiće u bliskoj saradnji sa projektnim osobljem i pod nadzorom projektnog osoblja sa sjedištem u terenskoj kancelariji SE kod svakog korisnika.

________

Više informacija o ROMACTED programu je dostupno na sljedećem linku: http://coe-romacted.org

____________

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

 

 

ROMACTED II
  • Trajanje: 48.mjeseci (januar 2021 - decembar 2024.godine)
  • Korisnice/Partneri: Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Kosovo*, Crna Gora, Srbija,Turska
  • Finansiranje: Evropska unija i Savjet Evrope

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Medjunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.