Back Ka poboljšanju sistema obuka u pravosuđu u Crnoj Gori

Ka poboljšanju sistema obuka u pravosuđu u Crnoj Gori

Sistem obuka u pravosuđu jedan je od važnih činilaca u primjeni evropskih standarda pravde i slobode. Pravosudni treneri su veoma važni akteri u osiguravanju kvaliteta inicijalne obuke u pravosuđu, ali i kontinuiranog stručnog usavršavanja sudija i državnih tužilaca.

Sistem obuka u pravosuđu se kontinuirano razvija tako što se fokus obuka pomjera sa predavača na polaznike/ce, odnosno učesnike/ce obuka. Posljedično, sa promjenama tehnika i metoda pravosudnih obuka, promijenila se i uloga trenera, od predavača do facilitatora. Savremene metode obuke stoga zahtijevaju temeljno poznavanje savremene metodologije obuka sudija/sutkinja i državnih tužilaca/državnih tužiteljki, kao i dobre didaktičke vještine i iskustva u učenju.

Kako bi se podstakla dalja unaprjeđenja u pogledu programiranja i sprovođenja obuka u pravosuđu, nedavno je pokrenuta procjena postojećeg pravnog okvira za odabir i evaluaciju pravosudnih trenera i trenerica u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“. Cilj ove procjene je da pruži konkretne smjernice Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u pogledu unaprijeđenja sistema izbora i evaluacija trenera u pravosuđu.

Projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ dio je zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.“

Podgorica, Crna Gora 8.jul 2022.godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page