Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen
 

Europarådet förespråkar yttrandefrihet och mediefrihet, mötesfrihet, jämlikhet och skydd av minoriteter. Europarådet har startat kampanjer om sådana frågor som skydd av barn, hatpropaganda på nätet och rättigheter för romer, som är Europas största minoritet.  Europarådet hjälper medlemsstaterna att bekämpa korruption och terrorism och att genomföra nödvändiga rättsliga reformer. Europarådets grupp av oberoende experter inom konstitutionell rätt, den s.k. Venedigkommissionen, erbjuder juridisk rådgivning till länder i hela världen.

Europarådet främjar de mänskliga rättigheterna genom internationella fördrag, bland annat konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet och konventionen om it-brottslighet. Europarådet övervakar medlemsstaternas framsteg på dessa områden och lämnar rekommendationer genom oberoende expertorgan. Europarådets medlemsstater tillämpar inte längre dödsstraff.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Europarådet är en organisation som är fristående från Europeiska Unionen med sina 27 medlemmar. Fast inget land har någonsin gått med i EU utan att först ha varit medlem I Europarådet.

Hur många medlemsstater har Europarådet?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Stäng

Fel svar...

Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!