Generalsekreterare

Generalsekreteraren väljs av den parlamentariska församlingen för en femårsperiod som organisationens ledare. Generalsekreteraren ansvarar för den strategiska planeringen, samt har tillsyn över rådets handlingsplan och budget. Generalsekreteraren leder och representerar organisationen.
Webbplats

 

Också den biträdande generalsekreteraren väljs för en femårsperiod av parlamentariska församlingen, i ett val som hålls åtskilt från det för generalsekreterare.
Webbplats

 


Ministerkommittén

Detta är rådets beslutsfattande organ som består av alla medlemsstaters utrikesministrar eller i Strasbourg fast stationerade diplomatiska representanter. Ministerkommittén beslutar om Europarådets riktlinjer, samt godkänner budget och handlingsprogram.
Webbplats


Den parlamentariska församlingen (PACE)

Den parlamentariska församlingen består av 306 parlamentsledamöter från de 46 medlemsstaterna. Den väljer generalsekreterare, kommissarie för de mänskliga rättigheterna och domare i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Den utgör ett demokratiskt debattforum och övervakar val. Dess utskott spelar en viktig roll genom att skärskåda aktuella frågor.
Webbplats


Kongressen för lokala och regionala myndigheter

Kongressen för lokala och regionala myndigheter är ett organ inom Europarådet som ansvarar för att stärka lokal och regional demokrati i de 46 medlemsstaterna. Kongressen består av två kammare – Lokala myndigheters kammare och Regionernas kammare – och tre kommittéer. Den samlar 612 valda representanter från mer än 150 000 lokala och regionala myndigheter
Webbplats


Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Det här är det permanenta juridiska organ som tillser att alla européer åtnjuter de rättigheter som garanteras i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Den är öppen för stater och individer oavsett nationalitet. Europarådets 46 medlemsstater är signatärstater till konventionen.
Webbplats


Kommissarien för de mänskliga rättigheterna

Människorättskommissarien är en oberoende institution som granskar och riktar uppmärksamheten på brott mot mänskliga rättigheter.
Webbplats

 


Konferensen för internationella icke-statliga organisationer

Konferensen utgörs av cirka 400 internationella icke-statliga organisationer (INGO). Den skapar viktiga kontaktytor mellan politiker och allmänhet, och företräder civilsamhället inför Europarådet. Rådets arbete stärks i hög grad genom de icke-statliga organisationernas expertkunskaper och kontaktskapande med Europas medborgare.
Webbplats


Globalt Samarbete

Europarådet arbetar i nära partnerskap med Europeiska unionen (EU) och samarbetar med Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och med många partnerländer i hela världen.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Vilket av följande länder är inte medlem i Europarådet?

  1. Schweiz
  2. Ukraina
  3. Vitryssland
Stäng

Fel svar...

Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!