Të drejta dhe çështje të Konventës që duhet të marr parasysh

Neni 8 Respektimi i jetës private dhe familjare, i shtëpisë dhe i korrespondencës
  • A është i autorizuar me ligj përgjimi ose monitorimi?
  • A kryhet ai për një qëllim legjitim të lejuar; p.sh. për arsye të sigurisë kombëtare, parndalimit të krimit?
  • A përbën ai "nevojë sociale të menjëhershme"?
  • A është ai në përpjesëtim me qëllimin e mosdiskriminimit?
  • A është autorizuar objekti dhe kohëzgjatja e ndërhyrjes nga pikëpamja gjyqësore?
  • A përkon përgjimi ose monitorimi aktual me objektin dhe kohëzgjatjen e autorizuar?

Ju lutem mbani parasysh
Nenet me numra i përkasin Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përveçse kur specifikohet një Protokoll i caktuar.
Çështjet e përmendura nuk janë shterruese.