Shënim: kur jeni në mëdyshje kërkoni udhëzime nga zyrtarët e lartë dhe kur është e mundur merrni ndihmë ligjore. Skema e mësipërme përkon me modelin e disa neneve të Konventës (veçanërisht me Nenin 8 deri në Nenin 11), por jo me të gjitha: disa prej tyre janë absolute, dhe të tjerë lejojnë vetëm përjashtime specifike.