Të drejta dhe çështje të Konventës që duhet të marr parasysh

Neni 2 E drejta për jetën, 3 Ndalimi i torturës, 5 E drejta për liri, 8 Respektimi i jetës private dhe familjare, 14 Ndalimi i diskriminimit, 34 Kërkesat individuale, Protokolli Nr. 4 Neni 4, Ndalimi i dëbimeve kolektive për të huajt, Protokolli Nr. 7 Neni 1, Garancitë procedurale të lidhura me dëbimin e të huajve

Përveç çështjeve të përgjithshme që ngrihen për çdo lloj mohimi të lirisë të përmendur më sipër, ngrihen dhe çështjet e mëposhtme:

  • A është arrestimi ose ndalimi i justifikuar mbështetur në nenin 5(1)(f )?
  • A mbahen imigratët e ardhshëm veçmas nga personat e ndaluar brenda proceseve penale dhe nga të dënuarit?
  • A janë plotësuar nevojat e posaçme për strehim të familjeve, grave dhe fëmijëve?
  • A është e moderuar dhe përpjesëtimore forca e përdorur për të kufizuar të dëbuarit?
  • Në rastet kur imigrantët e ardhshëm kanë familje në vend, a janë marrë parasysh dhe a janë respektuar të drejtat e tyre familjare?
  • Kur bëhet fjalë për dëbimin e grupeve të personave jo nënshtetas, a është trajtuar secila nga çështjet e tyre në mënyrë individuale?
  • A u janë dhënë të drejtat procedurale të parashikuara në Protokollin 7, Neni 1 individëve që përballen me dëbimin?

Ju lutem mbani parasysh
Nenet me numra i përkasin Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përveçse kur specifikohet një Protokoll i caktuar.
Çështjet e përmendura nuk janë shterruese.