Të drejta dhe çështje të Konventës që duhet të marr parasysh

Neni 2 E drejta për jetën, 3 Ndalimi i torturës, 9 Liria e fesë, 10 Liria e shprehjes 11 Liria e tubimit dhe e organizimit

  • A aplikohet prezumimi në favor të së drejtës së lirisë së shprehjes?
  • A ekziston një arsye legjitime (p.sh. ruajtja e rendit publik, rreziku i dhunës) për të refuzuar lejen për një tubim ose demostratë?
  • A janë ndërhyrjet me çdonjërën nga të drejtat e përmenduara në tri nenet e sipërpërmendura në përputhje me ligjin, për një qëllim legjitim dhe përpjesëtimore?
  • Në rastet kur organizimet kanë qëllim fetar, a janë respektuar të drejtat e parashikuara në Nenin 9?
  • A janë marrë hapat e nevojshme për të mbrojtur demostruesit, duke përfshirë dhe rastet kur planifikohen demostrata të njëkohshme dhe konfliktuale?

Ju lutem mbani parasysh
Nenet me numra i përkasin Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përveçse kur specifikohet një Protokoll i caktuar.
Çështjet e përmendura nuk janë shterruese.