Neni 13 kërkon ofrimin e mjeteve efektive ligjore kombëtare për shkeljen e një të drejte të Konventës.

Pretendimet e bazuara në këtë nen zakonisht e përfshijnë Gjykatën në shqyrtimin e regjimit të brendshëm ligjor për të parё nëse ai parashikon mjete ligjore në rrethanat në fjalë dhe nëse ato janë efektive. Pra ky nen përfshin kryesisht ligjbërësit dhe gjykatat dhe jo zyrarët që merren me publikun. Neni kërkon specifikisht një mjet "pavarësisht që shkelja është kryer nga personat që veprojnë në kapacitetin e tyre zyrtar", kështu që ligjet kombëtare që u japin imunitet zyrtarëve publikë janë në kundërshtim me Konventën.

Download the abstract

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page