Të drejta dhe çështje të Konventës që duhen marrё parasysh

Neni 6 E drejta për proces të rregullt, Protokolli Nr. 1 Neni 1 Mbrojtja e pronës

  • A ka bazë ligjore vendimi?
  • A ka një interes publik në vendim?
  • A krijon një balancë të drejtë vendimi ndërmjet interesit personal dhe interesit të përgjithshëm?
  • A ka të drejtë individi ta kundërshtojë vendimin përpara një gjykate të pavarur dhe të paanshme?

Ju lutem mbani parasysh
Nenet me numra i përkasin Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përveçse kur specifikohet një Protokoll i caktuar.
Çështjet e përmendura nuk janë shterruese.