Consiliul Europei depune eforturi pentru a susține Republica Moldova în vederea respectării de către aceasta a standardelor Organizației și a statului de drept printr-o serie de mecanisme care monitorizează evoluția Republicii Moldova sub aceste aspecte.

Moldova a devenit membru al Consiliului Europei pe data de 13 iulie 1995. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția europeană a drepturilor omului pe data de 24 iulie 1997. Biroul de Informare al Consiliului Europei a fost înființat la Chișinău pe data de 30 iunie 1997 la solicitarea guvernului Republicii Moldova. Pe data de 20 octombrie 2002, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis să numească un Reprezentant Special al Secretarului General la Chișinău, la propunerea acestuia din urmă. În baza corespondenței dintre Secretarul General și Ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova din data de 30 octombrie și 4 noiembrie 2002, a fost elaborat Memorandumul de Înțelegere cu privire la statutul Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei.

Prevenirea torturii

Comitetul european pentru prevenirea torturii vizitează locuri de detenție (pentru deținuți juvenili sau emigranți, secții de poliție, spitale de psihiatrie) pentru a evalua modul în care sunt tratate persoanele private de libertate.

Combaterea rasismului

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) este un organism de monitorizare independent care oferă statelor membre consiliere specifică și practică cu privire la modul de abordare a problemelor de rasism și intoleranță din țara lor.

Protecția drepturilor sociale

Carta Socială Europeană este un tratat al Consiliului Europei care garantează drepturile sociale și economice ale omului. Aceasta a fost adoptată în 1961 și revizuită în 1996. Comitetul European al Drepturilor Sociale decide cu privire la conformitatea situației din statele membre cu Carta Socială Europeană, Protocolul suplimentar din 1988 și Carta Socială Europeană revizuită.

Protecția minorităților

Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale prevede un sistem de monitorizare pentru evaluarea modului în care este pus în aplicare tratatul în statele părți. Un comitet consultativ adoptă recomandări pentru sporirea protecției minorităților.

Lupta împotriva corupției

Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) monitorizează conformitatea statelor membre cu standardele Consiliului Europei împotriva corupției în vederea îmbunătățirii capacității membrilor săi de a combate corupția.

Lupta împotriva spălării banilor

Comitetul de experți MONEYVAL

Comitetul evaluează eficacitatea măsurilor interne pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului în statele membre ale Consiliului Europei care nu sunt membre ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Statele membre ale Consiliului Europei care sunt membre ale MONEYVAL, însă care ulterior devin membre ale FATF pot alege să devină membre cu drepturi depline ale MONEYVAL. Statele care solicită statutul de membru și alte state terțe care nu sunt membre ale FATF pot depune o cerere de aderare la termenii de referință în anumite condiții.

COP198

Conferința părților la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și privind finanțarea terorismului (STCE nr. 198) monitorizează punerea corectă în aplicare a Convenției de către părți.

Democrația prin lege

Comisia Europeană pentru Democrație prin Lege - Comisia de la Veneția - este un organ consultativ pe probleme constituționale care joacă un rol marcant în adoptarea constituțiilor care sunt conforme cu standardele patrimoniului constituțional al Europei.

Lupta împotriva traficului de ființe umane

Grupul de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA) este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare de către părți a Convenției Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de persoane. Acesta publică în mod regulat rapoarte de evaluare.

Sistemul de justiție

Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ)

Obiectivul CEPEJ este de a îmbunătăți eficiența și funcționarea justiției în statele membre.

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE)

Acest organ consultativ al Comitetului de Miniștri elaborează avize, promovează punerea în aplicare a Recomandării Rec(2000)19 și adună informații despre funcționarea serviciilor procuraturii în Europa.

Comitetul de Miniştri

- Nicu Popescu, Ministrul Afacerilor Externe
- Daniela Cujbă, Ambasador, Representant Permanent al Consiliului Europei din ianuarie 2022

Adunarea Parlamentară

Republica Moldova este reprezentată în Adunarea parlamentară de către o delegație formată din 5 reprezentanți și 5 supleanți.

Congresul Autorităților Locale și Regionale

Republica Moldova este reprezentată în Congres de către o delegație formată din 5 reprezentanți și 5 supleanți.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

- Judecătorul Curții Europene a Drepturilor Omului: Valeriu Griţco.
- Cereri alocate unui organism decizional (*) în 2017: 650
- Hotărâri în 2017: 16, dintre care în 12 cazuri a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

Comisarul pentru Drepturile Omului

Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituție independentă în cadrul Consiliului Europei, care este abilitată să promoveze cunoașterea și respectarea drepturilor omului în cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Tratatele Consiliului Europei