Rechten en kwesties waarmee ik rekening moet houden bij mijn werk:

Artikel 6 - recht op een eerlijk proces, 8 - eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, 14 - verbod van discriminatie, Protocol Nr. 1, artikel 1 - bescherming van eigendom

  • Zijn de maatregelen die ingrijpen in het recht van personen op eerbiediging van hun woning in overeenstemming met het recht, dienen ze een gelegitimeerd doel (bijv. de rechten van anderen) en zijn ze proportioneel?
  • Kan degene wiens eigendommen of familierechten zijn getroffen door bijvoorbeeld een besluit op het gebied van de ruimtelijke ordening bezwaar aantekenen bij een onafhankelijk en onpartijdig gerecht?
  • Is de betrokkene getroffen in het vreedzaam genot van zijn eigendom?
  • En zo ja, is er een eerlijke afweging gemaakt tussen zijn belangen en het algemeen belang?
  • Indien de betrokkene behoort tot een kwetsbare groep, bijv. Roma, is hij/zij anders behandeld dan anderen en zo ja, valt dat objectief en redelijk te rechtvaardigen?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.