Generálny tajomník

Najvyšším predstaviteľom organizácie je generálny tajomník volený Parlamentným zhromaždením na obdobie piatich rokov. Je zodpovedný za strategické plánovanie a plnenie pracovného programu a rozpočtu Rady Európy. Stojí na čele organizácie a zastupuje ju.
Webová lokalita

 

Parlamentné zhromaždenie volí aj zástupcu generálneho tajomníka na obdobie piatich rokov oddelene od voľby generálneho tajomníka.
Webová lokalita

 


Výbor ministrov

Výbor ministrov je rozhodovacím orgánom Rady Európy; tvoria ho ministri zahraničných vecí jednotlivých členských štátov alebo ich stáli diplomatickí zástupcovia v Štrasburgu. Výbor ministrov rozhoduje o politike Rady Európy a schvaľuje jej rozpočet a program činnosti.
Webová lokalita


Parlamentné zhromaždenie (PZ RE)

Parlamentné zhromaždenie tvorí 306 poslancov zo 46 členských štátov; zhromaždenie volí generálneho tajomníka, komisára pre ľudské práva a sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva; je demokratickým diskusným fórom a monitoruje voľby; jeho výbory hrajú dôležitú úlohu pri posudzovaní aktuálnych otázok.
Webová lokalita


Kongres miestnych a regionálnych orgánov

Úlohou Kongresu miestnych a regionálnych orgánov je posilňovať demokraciu na miestnej a regionálnej úrovni. Jeho 612 volených členov zastupuje viac ako 150 000 miestnych a regionálnych orgánov.
Webová lokalita


Európsky súd pre ľudské práva

Tento stály súdny orgán zaručuje všetkým Európanom práva chránené Európskym dohovorom o ľudských právach. Môžu sa naň obrátiť štáty aj jednotlivci bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Zmluvnými stranami dohovoru je všetkých 46 členských štátov Rady Európy.
Webová lokalita


Komisár pre ľudské práva

Komisár pre ľudské práva nezávisle posudzuje a upozorňuje na porušovanie ľudských práv.
Webová lokalita

 


Konferencia medzinárodných mimovládnych organizácií

Konferencia zahŕňa približne 400 medzinárodných mimovládnych organizácií (MMVO). Zabezpečuje dôležité prepojenie medzi politikmi a verejnosťou a približuje hlas občianskej spoločnosti Rade Európy. Rada Európy vo veľkej miere využíva odborné spôsobilosti MMVO a ich dosah na občanov Európy.
Webová lokalita


Globálna spolupráca

Rada Európy udržiava úzke partnerské vzťahy s Európskou úniou a spolupracuje s Organizáciou Spojených národov, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a s mnohými partnerskými krajinami v európskom susedstve a na celom svete.

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Kvíz

Ktoré z ďalej uvedených krajín nie sú členmi Rady Európy?

  1. Švajčiarsko
  2. Ukrajina
  3. Bielorusko
Zatvoriť

 Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

 Správna odpoveď!