European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)


Commissie tegen Racisme van de Raad van Europa publiceert nieuw rapport over BelgiŽ

Straatsburg, 25 maart 2014 – De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) publiceert vandaag haar vijfde rapport over BelgiŽ. De heer Christian Ahlund, voorzitter van de ECRI, stelt vast dat er vooruitgang is geboekt, maar wijst ook op een aantal problemen met de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving en op enkele aanvechtbare aspecten in de integratieprogramma's.

Positief is dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding dankzij een overeenkomst tussen de federale overheid en de gewesten en de gemeenschappen voortaan op alle beleidsniveaus kan werken. Er lopen ook een aantal rechtszaken tegen individuen en organisaties die oproepen tot haat en geweld. Het startschot is gegeven voor een ambitieus actieplan tegen homofoob en transfoob geweld en de wetgeving garandeert dat de meeste aspecten van het gezins- en privťleven van LGBT's worden gerespecteerd zoals dit ook geldt voor de rest van de bevolking.

Ondanks specifieke voorzieningen in de wet is er nog steeds geen onafhankelijke instantie die bevoegd is voor discriminatie op basis van taal, zijn er geen richtlijnen met betrekking tot het doorvoeren van positieve discriminatiemaatregelen en is de antiracisme- en antidiscriminatie-wetgeving nog niet geŽvalueerd. Gegevens over haatboodschappen en racistisch geweld zijn te fragmentarisch om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie in het land. Etnische en religieuze groepen – vooral moslims – worden nog altijd benadeeld en worden in heel wat levensdomeinen met discriminatie geconfronteerd.

De ECRI formuleert in haar rapport een aantal aanbevelingen aan de overheden. Die moeten aan de omzetting van de volgende twee aanbevelingen prioriteit geven, wat de ECRI binnen twee jaar grondig zal evalueren:

  • de beoordeling van de toepassing en de doelmatigheid van de wetgeving tegen racisme en intolerantie moet onverwijld worden uitgevoerd;
  • het proces om het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tot een interfederale instelling om te vormen, moet zo snel mogelijk worden afgerond.

Het rapport is hier verkrijgbaar. Het is opgemaakt na een bezoek van de ECRI aan BelgiŽ in maart 2013 [persbericht] en houdt rekening met alle gebeurtenissen tot en met 20 juni 2013.

ECRI is een mensenrechtenorgaan van de Raad van Europa. De Commissie die uit onafhankelijke deskundigen bestaat, ziet toe op problemen met racisme, xenofobie, antisemitisme, intolerantie en discriminatie op basis van 'ras', nationale of etnische afstamming, huidskleur, nationaliteit, geloof en taal (rassendiscriminatie). Ze stelt rapporten op en formuleert aanbevelingen voor de lidstaten.

Meer informatie over de ECRI vindt u op: www.coe.int/ecri.

Perscontact: Stefano Valenti, tel.: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int