Back

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u kontekstu pravosudne reforme u Crnoj Gori

Crna Gora 16.jul 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u kontekstu pravosudne reforme u Crnoj Gori

Postizanje rodne ravnopravnosti jedan je od glavnih ciljeva Savjeta Evrope i Evropske unije. Posvećenost Evropske unije i Savjeta Evrope postizanju rodne ravnopravnosti se snažno ogleda i u implementaciji projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“.

Sa tim ciljem, 2020. godine izrađena je osnovna rodna analiza za potrebe navedenog projekta, kako bi se identifikovale ključne prepreke za postizanje rodne ravnopravnosti i rodnog pariteta u pravosudnom sistemu Crne Gore i utvrdile konkretne preporuke i pokazatelji za praćenje primjene principa rodne ravnopravnosti na nivou projekta. Na temelju rezultata Analize biće realizovano detaljnije rodno istraživanje kako bi se utvrdile razlike u primjeni ovih principa i politika i predložile mjere za njihovo uklanjanje.

Istraživanje će se fokusirati na pitanja koja uključuju karijerni razvoj, eventualne razlike u zaradama i potencijalne/postojeće stereotipe u vezi sa rodnom ravnopravnošću, a takođe će doprinijeti uvođenju rodne dimenzije u relevantne pravosudne politike u skladu sa Strategijom rodne ravnopravnosti Savjeta Evrope 2018-2023.

Usvajanjem rodno senzitivnog pristupa, projekat će u većoj mjeri promovisati mehanizme rodne ravnopravnosti, osiguravajući da sprovedene inicijative budu rodno osjetljive i rezultiraju donošenjem boljih politika i raspodjelom resursa, kao i većim benefitima i za muškarce i za žene u pravosuđu Crne Gore.

Projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ dio je zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022“.