Видеа

 

Видеото е достапно на неколку јазици:

бугарските - француски - грчки - Норвешка - полскиот - Руската - шпански - Украина

Што е ХЕЛП?

Европската програма за едукација за човекови права за правни професионалци – ХЕЛП (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals - HELP) ги поддржува државите-членки на Советот на Европа (СЕ) во имплементацијата на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) на национално ниво, во согласност со Препораката 2004 (4) на Комитетот на министри, Декларацијата од Интерлакен од 2010 година, Брајтонската декларација од 2012 година и Бриселската декларација од 2014 година.

Тоа се прави преку зајакнување на капацитетите на судиите, адвокатите и обвинителите во сите 47 држави-членки да ја применуваат ЕКЧП во нивната секојдневна работа. Навистина, правните професионалци, кои се на предната линија на заштитата на човековите права, вклучувајќи ги и правата на жртвите, мораат да имаат пристап до висококвалитетни обуки

Прочитајте повеќе

Сега "ХЕЛП во 28те", финансиран од Европската Унија

Европската програма за едукација за човекови права за правни професионалци во 28-те држави-членки на Европската Унија (ХЕЛП во 28те) им помага на правните професионалци од ЕУ да стекнат знаења и вештини за тоа како да ја користат Повелбата за основни права на Европската Унија (Повелбата), Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европската социјална повелба (ЕСП). Покрај тоа, тие се запознаваат со европската судска пракса. ХЕЛП во 28те исто така ја зајакнува ХЕЛП Мрежата на национални институции (НИО) и адвокатски комори (АК) во ЕУ.

Прочитајте повеќе