Улога

Инфо-точките на ХЕЛП се врска помеѓу Секретаријатот на ХЕЛП и националните адвокатски комори. Тие се контакт-лица за адвокатите во врска со обуките за човекови права.

Како такви, тие одржуваат редовни состаноци на домашно ниво со цел да ја оценат моменталната состојба во адвокатските комори и ги проценуваат потребите на адвокатите за обуки за човекови права. Тие прават презентации за ХЕЛП за да им ја претстават Програмата на адвокатите, објавуваат релеванти информации за ХЕЛП и материјали за обука на нивните национални јазици и учевствуваат на Годишната конференција на ХЕЛП.

Инфо-точките на ХЕЛП се во редовен контакт со Секретаријатот на ХЕЛП и поднесуваат годишни извештаи.

 

Листа на фокус-точки