Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int

Платформа за обуки на ХЕЛП

Платформа за е-учење

Платформата обезбедува палета ресурси за ЕКЧП. Тие вклучуваат ресурси за учење на далечина и самостојно учење за ЕКЧП и европските стандарди за човековите права, како и прирачници и други корисни материјали.

ХЕЛП ја користи платформата Moodle за објавување на ресурсите. Тие се бесплатни за корисникот.

Учење на далечина

Ресурсите за учење на далечина се достапни за определени групи правни професионалци кои учевствуваат во пилот-курсеви модерирани од национални тутори.

Веќе се достапни ресурси за следниве теми:

 • Критериуми за допуштеност во апликациите поднесени до Европскиот суд за човекови права
 • Прашања на анти-дискриминација
 • Азил и ЕКЧП
 • Бизнисот и човековите права
 • Хемиски прекурсори
 • Санкции во заедницата и алтернативни мерки на притворот
 • Фалсификување медицински производи и кривични дела против јавното здравје
 • Намерно злоставување во светло на ЕКЧП
 • Семејно право и правда наклонета кон детето
 • Криминал од омраза и говор на омраза
 • Меѓународна соработка во кривичната материја
 • Вовед во ЕКЧП и ЕСЧП
 • Трговија со луѓе
 • Транзициска правда и човековите права
 • Истрага пред судењето во светло на ЕКЧП
 • Права на сопственост

Самостојно учење

Ресурсите за самостојно учење се достапни на секој корисник кој креирал профил на Moodle платформата на ХЕЛП. Материјалите за обука се достапни до сите и ги опфаќаат:

Сите овие материјали се достапни на различни јазици.