Улога

Уредувачкиот одбор на ХЕЛП е составен од експерти за судската пракса на ЕСЧП, за обуки за ЕКЧП, за ИТ и за веб-комуникација.

Тој е именуван од страна на Секретаријатот на ХЕЛП и е одговорен за планирање и имплементирање на комуникациска стратегија за Програмата ХЕЛП и за објавување и ревидирање новости и материјали за обуки на веб-страниците на ХЕЛП.