Генерален секретар

Генералниот секретар го избира Парламентарното собрание со мандат од пет години на чело на организацијата. Тој е одговорен за стратешкото планирање и за насочување на програмата за работа и буџетот на Советот на Европа. Тој ја води и претставува организацијата.
Веб-страница

 

Заменикот генерален секретар го избира Парламентарното собрание, исто така за петгодишен мандат, на избори одделни од оние за Генералниот секретар.
Веб-страница

 


Комитет на министри

Тоа е тело на Советот на Европа кое донесува одлуки и е составено од министрите за надворешни работи на секоја држава членка или на нивните постојани дипломатски претставници во Стразбур. Комитетот на министри одлучува за политиката на Советот на Европа и го одобрува неговиот буџет и програмата на активности.
Веб-страница


Парламентарно собрание (PACE)

Парламентарно собрание го сочинуваат 306 членови на парламентите на 46-те држави членки; Собранието ги избира Генералниот секретар, Комесарот за човекови права и судиите на Европскиот суд за човекови права; овозможува демократски форум за дебата и ги следи изборите; неговите комитети имаат важна улога во испитување на тековните прашања.
Веб-страница


Конгрес на локални и регионални власти

Конгресот на локални и регионални власти е институција на Советот на Европа одговорна за јакнење на локалната и регионалната демократија во неговите 46 држави членки. Составен од два дома - Дом на локалните власти и Дом на региони – и три комитети, тој обединува 612 избрани претставници кои застапуваат повеќе од 150.000 локални и регионални власти.
Веб-страница


Европски суд за човекови права

Ова е постојано судско тело кое на сите Европејци им ги гарантира правата заштитени со Европската конвенција за човекови права. Тој е отворен за држави и поединци без оглед на националноста. Сите 46 држави членки на Советот на Европа се страни потписнички на Конвенцијата.
Веб-страница


Комесар за човекови права

Комесарот за човекови права независно разгледува и го свртува вниманието кон повредите на човековите права.
Веб-страница

 


Конференција на меѓународни невладини организации

Конференцијата вклучува околу 400 меѓународни невладини организации. Таа обезбедува значајни врски помеѓу политичарите и јавноста и го пренесува гласот на граѓанското општество во Советот. Работата на Советот има голема корист од експертизата на меѓународните невладини организации и нивната теренска работа со европските граѓани.
Веб-страница


Глобална Соработка

Советот на Европа има воспоставено блиско партнерство со Европската унија, а соработува и со Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа и со многу други земји во светот.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Web Content Display Web Content Display
Квиз Квиз

Која од земјите подолу не е членка на Советот на Европа?

  1. Швајцарија
  2. Украина
  3. Белорусија
Close

Погрешен одговор...

Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!