Градители

Овие градители на Европа беа луѓето кои го отпочнаа процесот на европска изградба основајќи го Советот на Европа во 1949 година и основајќи ја Европската заедница за јаглен и челик (ECSC) во 1950 г. и Европската економска заедница (EEC) во 1957 г.

Овие луѓе на дијалогот кој преживеаја две светски војни и имаа искуство од прва рака од повеќе европски култури беа пионерите на една Европа на мирот, воспоставена врз вредностите на човековите права, демократијата и владеењето на правото.

Пионерите на Европа

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Квиз

Советот на Европа создал голем број на правни инструменти познати како договори (конвенции, повелби, спогодби). Колку договори Советот на Европа подготвил до денес?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Погрешен одговор...

Close

Точен одговор!

Close

Погрешен одговор...