სასარგებლო ინფორმაცია
აბრივიატურები

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ADAC: Activities for the Development and Consolidation of Democratic Stability
  ღონისძიებები დემოკრატიული სტაბილურობის განვითარებისა და გაძლიერებისათვის;
a: Accession
  მიერთება;
Ad hoc
Committee:
სპეციალური კომიტეტი;
Art.: Article
  მუხლი;
BEUC: European Office of Consumers Unions
  ევროპის მომხმარებელთა კავშირის ოფისი;
CBM: Confidence Building Measures
  ნდობის განსამტკიცებელი ღონისძიებების პროგრამა;
CERD: United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
  გაეროს კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყოველგვარი ფორმის აღმოფხვრის შესახებ;

CCC:

Council for Cultural Co-operation
  კულტურული თანამშრომლობის საბჭო;
CC-HER: Council’s Higher Education and Research Committee
  ევროპის საბჭოს უმაღლესი განათლებისა და კვლევის კომიტეტი;
CDCC: Council for Cultural Co-operation
  კულტურული თანამშრომლობის კომიტეტი;
CDDH : Steering Committee for Human Rights
  ადამიანის უფლებათა საორგანიზაციო კომიტეტი;
CDDS: Committee for the Development of Sport
  სპორტის განვითარების კომიტეტი;

CDEG:

Steering Committee for Equality between Women and Men
  საორგანიზაციო კომიტეტი ქალებსა და მამაკაცებს შორის თანასწორობისათვის;
CDMM: Steering Committee on the Mass Media
  მედიის საკითხებეზე მომუშავე საორგანიზაციო კომიტეტი;
CDMM-GR: Drafting Group of the Steering Committee on the Mass Media
  მედიის საკითხებეზე მომუშავე საორგანიზაციო კომიტეტის მოსამზადებელი ჯგუფი;
CDLR: Steering Committee on Local and Regional Democracy
  ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის საორგანიზაციო კომიტეტი;
CEB: Council of Europe Development Bank
  ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი;
CEIO: Council of Europe Information Office
  ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო;
CEMAT: European Conference of Ministers responsible for Regional Planning
  რეგიონულ დაგეგმარებაზე პასუხისმგებელ მინისტრთა ევროპული კონფერენციები;
CEPEJ: The European Commission for the Efficiency of Justice
  ევროპული კომისია სამართლის ეფექტურობისათვის;
CICCE: Committee of the Cinematographic Industries of the European Community
  ევროგაერთიანების კინოინდუსტრიის კომიტეტი;

CIS:

Commonwealth of Independent States
  დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა;
CLRAE:

Congress of Local and Regional Authorities of Europe

  ევროპის ადგილობრივ და რეგიონულ თვითმმართველობათა ორგანოების კონგრესი;
CM: Committee of Ministers of the Council of Europe
  ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი;
CoE: Council of Europe
  ევროპის საბჭო;
CPT: European Committee for the Prevention of Torture
  წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი;
CPT: European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 26.11.1987 (ETS No. 126)
  წამებისა და არაადამიანური, ან დამამცირებელი მოპყრობის, ან დასჯის აღკვეთის შესახებ ევროპული კონვენცია, 26.11.1987 (ევროპული ხელშეკრულებების სერია ? 126);
CRI: European Commission against Racism and Intolerance and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (ECRI)
  ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის წინააღმდეგ;
DG: Directorate General
  გენერალური დირექტორატი;
  DG I: Directorate General of Legal Affairs
    სამართლებრივ საქმეთა გენერალური დირექტორატი;
  DG II: Directorate General of Human Rights
    ადამიანის უფლებათა გენერალური დირექტორატი;
  DG III: Directorate General of Social Cohesion
    სოციალური ინტეგრაციის გენერალური დირექტორატი;
  DG IV: Directorate General - Education, Culture and Heritage, Youth and Sport
    განათლების, კულტურის და მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის და სპორტის გენერალური დირექტორატი;
  DGPA : Directorate General of Political Affairs
    პოლიტიკურ საქმეთა გენერალური დირექტორატი;
  DSP: Directorate of Strategic Planning
    სტრატეგიული დაგეგმარების დირექტორატი;
  DCR: Directorate of Communications and Research
    კომუნიკაციებისა და კვლევის დირექტორატი;
  DGAL: Directorate General of Administration and Logistics
    ადმინისტრაციისა და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დირექტორატი;
DH-S-AC: Group of Specialists on access to official information
  ოფიციალური საბუთების მოპოვებაზე მომუშავე სპეციალისტთა ჯგუფი;
EAAA: European Association of Advertising Agencies
  ევროპის სარეკლამო სააგენტოების ასოციაცია;
EAEC: see: Euratom
  იხილეთ: Euratom-ი;
EAT: European Advertising Tripartite
  ევროპის სარეკლამო სამეული;
e.i.f.: entry into force of convention with respect to State concerned
  კონვენციის ძალაში შესვლის მდგომარეობა კონკრეტულ სახელმწიფოსთან მიმართებაში;
EBRD: European Bank for Reconstruction and Development
  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი;
EBU: European Broadcasting Union
  ევროპის მაუწყებელთა კავშირი;
EC: European Commission
  ევროკომისია;
ECHR: European Court of Human Rights
  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო;
ECHR: European Convention on Human Rights, 04.11.1950 (ETS No. 5)
  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, 04.11.1950 (ევროპული ხელშეკრულებების სერია ? 5);
ECSC: European Coal and Steel Community
  ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის თანამეგობრობა;
ECRI: see CRI
  იხილეთ CRI;
ECRML: European Charter for Regional or Minority Languages, 5.11.1992 (ETS No. 149)
  ევროპული ქარტია უმცირესობათა ენების შესახებ, 5.11.1992 (ევროპული ხელშეკრულებების სერია ? 149);
EDC: Education for Democratic Citizenship
  განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის;
EEA: European Economic Area
  ევროპის ეკონომიკური სივრცე;
EEC: European Economic Community
  ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობა;
EFTA: European Free Trade Association
  თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაცია;
EGTA: European Group of Television Advertising
  სატელევიზიო რეკლამის ევროპული ჯგუფი;
EIM: European Institute for the Media
  მედიის ევროპული ინსტიტუტი;
EMI: European Monetary Institute
  ევროპის სამონეტო ინსტიტუტი;
EMS: European Monetary System
  ევროპის სამონეტო სისტემა;
ENTO: European Network of Training Organisations for Local and Regional Authorities
  ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის ორგანოთა კადრების დახელოვნების ორგანიზაციათა ევროპული ქსელი;
ESA: European Space Agency
  ევროპის კოსმოსური სააგენტო;
ESLSG: European Charter of Local Self-Government, 15.10.1985 (ETS No. 122)
  ევროპული ქარტია თვითმმართველობის შესახებ, 15.10.1985 (ევროპული ხელშეკრულებების სერია ? 122);
ESC: European Social Charter, 18.10.1961 (ETS No. 35)
  ევროპის სოციალური ქარტია, 18.10.1961 (ევროპული ხელშეკრულებების სერია ? 35);
ESSSE: European Solidarity School Student Exchange Programme
  ევროპის საშუალო სკოლების მოსწავლეთა გაცვლითი პროგრამა;
ESCY: European Steering Committee for Youth
  ახალგაზრდობის საქმეთა ევროპის საორგანიზაციო კომიტეტი;
ETS: European Treaty Series
  ევროპული ხელშეკრულებების სერია;
ETUC: European Trade Union Confederation
  ევროპის პროფკავშირთა ასოციაცია;
EU: European Union
  ევროკავშირი;
Euratom: European Atomic Energy Community (EAEC)
  ატომური ენერგიის ევროპული თანამეგობრობა (EAEC);
EYC: European Youth Centres
  ევროპის ახალგაზრდული ცენტრები;
EYCA: European Youth Card Association
  ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაცია;
EYF: European Youth Foundation
  ევროპის ახალგაზრდობის ფონდი;
EYL: European Year of Languages
  ენების ევროპული წელი;
FATF: Financial Action Task Force
  საფინანსო საქმიანობის სამუშაო ჯგუფი;
FCPNM: Framework Convention for the Protection of National Minorities, 01.02.1995 (ETS No. 157)
  ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ, 01.02.1995 (ევროპული ხელშეკრულებების სერია ? 157);
FFF: Joint Committee of the International Federation of Actors, International Federation of Musicians and International Federation of Audiovisual Workers' Unions
  მსახიობთა საერთაშორისო ფედერაციის გაერთიანებული კომიტეტი, მუსიკოსთა საერთაშორისო ფედერაცია და აუდიოვიზუალურ მუშაკთა კავშირის საერთაშორისო ფედერაცია;
FIAD: International Federation of Associations of Film Distributors
  ფილმების დისტრიბუტორთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია;
FIAPF: International Federation of Film Producers' Associations
  ფილმების პროდიუსერთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია;
FIEJ: International Federation of Newspaper Publishers
  გაზეთების გამომცემელთა საერთაშორისო ფედერაცია;
FIPP: International Federation of Periodical Press
  პერიოდული პრესის საერთაშორისო ფედერაცია;
FMEP: European Foundation for Heritage Skills
  კულტურული მემკვიდრეობის უნარ-ჩვევათა ევროპული ფონდი;
GAPI: General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, 2.09.1949 (ETS No. 2)
  ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ გენერალური შეთანხმება, 2.09.1949 (ევროპული ხელშეკრულებების სერია ? 2);
GRECO: Group of States Against Corruption
  სახელმწიფოთა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ;
HR: Human Rights
  ადამიანის უფლებები;
ICC: International Chamber of Commerce
  საერთაშორისო სავაჭრო პალატა;
ICME: International Committee of the Movements for European Unity
  ევროპული ერთობის საერთაშორისო მოძრაობათა კავშირი;
ICRC: International Committee of the Red Cross
  წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია;
IFEX: International Freedom of Expression Exchange
  აზრთა გაცვლა-გამოცვლის თავისუფლების საერთაშორისო ორგანიზაცია;
IFJ: International Federation of Journalists
  ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაცია;
IGS: Intergovernmental Conference
  სამთავრობათშორისო კონფერენცია;
IIC: International Institute of Communications
  კომუნიკაციების საერთაშორისო ინსტიტუტი;
ITU: International Telecommunications Union
  საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების კავშირი;
IUR: International Union of Railways
  რკინიგზათა საერთაშორისო კავშირი;
LDAs: Local Democracy Agencies
  ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოები;
MM-JU: Committee of Legal Experts in the Media Field
  მედიის სფეროში სამართლებრივი საკითხების ექსპერტთა კომიტეტი
MM-S-EP: Group of specialists on media in a pan-European perspective
  მედიის სპეციალისტთა ჯგუფი პან_ევროპულ პერსპექტივაში;
MM-S-HR: Group of Specialists on Media Law and Human Rights
  მედიასთან დაკავშირებულ კანონებსა და ადამიანთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების ჯგუფი;
MM-S-IN: Group of Specialists on media and intolerance
  მედიისა და შეუწყნარებლობის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი;
NATO: North Atlantic Treaty Organisation
  ჩრდილოეთ ატლანტიკის ხელშეკრულებითი ორგანიზაცია;
NGO: Non-governmental organisation
  არასამთავრობო ორგანიზაცია;
ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights
  დემოკრატიულ ინსტიტუტთა და ადამიანის უფლებათა ეუთოს ოფისი;
OECD : Organisation for Economic Cooperation and Development
  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია;
OEEC: Organization for European Economic Cooperation
  ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია;
OSCE: Organisation for Security and Co-operation in Europe.
  ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია;
PACE: Parliamentary Assembly of the Council of Europe
  ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა;
  SOC: Socialist Group
    სოციალისტთა ჯგუფი;
  EPP/CD: European People's Party
    ევროპის სახალხო პარტია;
  EDG: European Democratic Group
    ევროპელ დემოკრატთა ჯგუფი;
  LDR: Liberal, Democratic and Reform's Group
    ლიბერალური, დემოკრატიული და რეფორმების ჯგუფი;
  UEL: Group of United European Left
    გაერთიანებულ ევროპელ მემარცხენეთა ჯგუფი.
Prot.: Protocol
  ოქმი;
R.: see: Rec.
  იხილეთ: Rec.
r.: ratification
  რატიფიკაცია;
Rec.: Recommendation
  რეკომენდაცია;
SG: Secretary General
  გენერალური მდივანი;
SPRINT: Sports Reform Innovation and Training
  სპორტის რეფორმა, სიახლეები და ტრეინინგი;
SRSG: Special Representative of the Secretary General
  გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი;
STLRD: Steering Committee on Local and Regional Democracy
  ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის საორგანიზაციო კომიტეტი;
s.: signature
  ხელმოწერა;
UDHR:

Universal Declaration on Human Rights, General Assembly of the United Nations, 10.12.1948

  ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაცია, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეა, 10.12.1948;
UN: United Nations Organisation
  გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია;
UNICE: Union of Industries of the European Communities
  ევროგაერთიანებების სამრეწველო კავშირი;
UniDEM: University of Democracy
  დემოკრატიის უნივერსიტეტი;
WFA: World Federation of Advertisers
  რეკლამის დამკვეთთა მსოფლიო ფედერაცია.

 


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.