Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int

HELP Ağı

Başlıca Görevleri

HELP Ağı,  Avrupa Konseyi'ne üye  47 ülkedeki  Hakim ve Savcı Ulusal Eğitim Kurumlarının ve Baro Birliklerinin temsilcilerinden oluşmakta olup Avrupa ülkelerindeki meslektaşlar arasında mevcut tek İnsan Hakları Eğitim Ağıdır.

 

HELP Ağı,  2012 Brighton Deklarasyonunun 9.paragrafının uygulanması  ve bu bağlamda:

 • hukukçuların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ile yorumlanan AİHS standartları üzerine ilk ve sürekli eğitimlerini teşvik etmek ve bunların geliştirilmesini desteklemek;
 • en iyi uygulamaları paylaşmak, müfredat, eğitim materyalleri ve hukukçular  için eğitim metodolojileri hakkında tavsiyelerde bulunmak, gelecekteki eğitim faaliyetleri için öncelikli konuları belirlemek;
 • *AİHS ve ilgili konularda verilecek uygun eğitimler ile, hakim, savcı ve avukatların, ulusal düzeyde, günlük işlerinde, AİHS'ye başvurma/uygulama kapasitelerinin artırılması yolunda üye devletlerin nasıl destekleneceği konusunda tavsiyelerde bulunmak;
 • *avukatların AİHM'ye sundukları başvurularda, kabul edilebilirlik kriterlerini karşılama kapasitelerinin artırılması ve  AİHM huzurundaki başvuruların kalitesinin artırılması yolunda tavsiyelerde bulunmak;
 • *hukukçular arasında HELP eğitim kaynakları hakkında bilgi yaymak ve bu kaynakların kullanımını sağlamak;
 • *ulusal ve uluslararası kurumlar arasında hukukçulara yönelik insan hakları eğitimleri verilmesi yolunda geliştirilen koordinasyonu desteklemek ile yükümlüdür.

Çalışma Yöntemleri

HELP Ağı, faaliyetlerini HELP Programı Sekretaryası ile koordine eder. Toplantılar genellikle yılda bir kez Avrupa Konseyi'nin Strazburg'daki binalarında yapılmaktadır. Ağ toplantıları aşağıdaki şekilde organize edilir: Genel Kurul: 94 üye (150 ortak ve gözlemci dahil), yılda 1 kez iki günlük bir toplantı.

HELP Ağı Yıllık Konferansı :

 • hukukçulara yönelik insan hakları eğitimi alanında 47 Üye  Ülkedeki en iyi uygulamaların ve eğitim metodolojilerinin  (eğitimin etki ve sonuçlarını değerlendirmek için yeni araçların geliştirilmesi dahil)değiş tokuşu;
 • 47 Üye Ülkedeki hukukçular için geniş ölçekli bir eğitim ihtiyaç analizi yapılması;
 • bir sonraki yıl için Yol haritası ve önceliklerin belirlenmesi (öncelikli konuların belirlenmesi, çok uluslu ve çok disiplinli eğitim girişimleri vb.) için bir fırsattır.

Ortaklar:

 • Avrupa Yargısal Eğitim Ağı (EJTN)
 • Uluslararası Hakim Dernekleri
 • Avrupa Barolar ve Hukuk Cemiyetleri Konseyi (CCBE)
 • Avrupa Barolar Federasyonu (FBE)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Hakim ve savcı ulusal dernekleri
 • Avukatlık  meslek dernekleri,
 • İnsan haklarında uzmanlaşmış hukuki yardım ağları ve hukuk klinikleri
 • Mémoire Albert Cohen Vakfı