Back Završni sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“

Završni sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“

Završni sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” održan je u Podgorici 29. novembra 2022. godine.

Nakon troipogodišnje implementacije, članovi Upravnog odbora razgovarali su o ostvarenim rezultatima, preprekama na koje se naišlo, i oblastima za unapređenje.

Projekat je pružio relevantnu podršku nacionalnim institucijama u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz procesa pristupanja EU, kao i primjene evropskih standarda. Iako su aktivnosti sprovođene u kompleksnim i zahtjevnim okolnostima, kao što je pandemija virusa COVID-19, političke promjene u zemlji i na globalnom nivou, ostvareni su konkretni i mjerljivi rezultati, koji se između ostalog odnose na usklađivanje krivičnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i standardima razvijenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Pripremljene su izmjene Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku koji su spremni za usvajanje. Uz to, ekspertska podrška data je i izmjeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i Zakona o prekršajima.

Naročita pažnja posvećena je pravima žrtava / oštećenih u krivičnom postupku, kako bi se unaprijedio njihov pristup pravdi, sa posebnim akcentom na žrtve nasilja u porodici. Kampanja koja je imala za cilj podizanje svijesti o ovom problemu #IspričajPričuDoKraja rezultirala je povećanjem broja žrtava koje su potražile besplatnu pravnu pomoć za više od 100%. Dalji napori su, međutim, potrebni radi jačanja institucionalnih kapaciteta sa ciljem djelotvornog odgovora na sve oblike nasilja nad ženama. U tom cilju, Advokatska komora nastavlja da unapređuje kapacitete pružalaca besplatne pravne pomoći.

U kontinuitetu se realizuju i aktivnosti za studente prava, čime se unapređuju njihova praktična znanja i vještine za primjenu standarda ljudskih prava, a koji su uključeni u redovne kurikulume pravnih fakulteta u Crnoj Gori. Pravna klinika koja okuplja studente prava sva tri crnogorska univerziteta u potpunosti je funckionalna i pruža besplatnu pravnu pomoć i savjet svima onima koji je na drugi način ne mogu dobiti.

Tokom sljedeće faze projekta, aktivnosti će se nadovezati na postignute rezultate, sa naročitim fokusom na prava žrtava, jačanje kapaciteta Službi za podršku žrtvama, i primjenu relevantnih standarda u svakodnevnom radu pravnih praktičara.

Projekat „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” dio je zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

MONTENEGRO: Final Steering Committee Meeting of the action “Improved procedural safeguards in judicial proceedings in Montenegro”

Podgorica, Crna Gora 29. novembar 2022. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page