Back

Nastavljen rad na pripremi izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u Crnoj Gori

Podgorica, Crna Gora 20. oktobar 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Nastavljen rad na pripremi izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u Crnoj Gori

Prvi sastanak nove Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama održan je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore. Predložene izmjene i dopune navedenog Zakona treba da doprinesu ostvarivanju garancija nezavisnosti i profesionalizma u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori, kao i rješavanju postojećih pitanja i izazova vezanih za prava i obaveze, odgovornost i integritet sudija, u skladu s relevantnim evropskim standardima i već uspostavljenim načelima nezavisnosti pravosuđa u pravnom sistemu Crne Gore.

Kao što je navedeno u najnovijem Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, uspostavljen je pravni okvir koje reguliše nezavisnost pravosuđa, međutim, potrebni su dodatni napori kako bi se adresirali mogući rizici vezani za politički uticaj, te kako bi se unaprijedili mehanizmi za jačanje integriteta i odgovornosti u pravosuđu. U fokusu rada Radne grupe koju čine predstavnici pravosuđa, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i nevladinog sektora biće pitanja vezana za Sudski savjet i za status, prava i dužnosti sudija, te njihovu etičku i disciplinsku odgovornost, a u skladu postojećim ustavnim garancijama nezavisnosti pravosuđa i standardima Savjeta Evrope.

Zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ pružiće podršku ovom važnom zakonodavnom procesu i pomoći partnerima u pravosuđu, Vladi i civilnom društvu da dodatno unaprijede postojeći okvir za nezavisnost pravosuđa, u skladu s preporukama Evropske komisije, Venecijanske komisije i Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO).

Ova aktivnost se realizuje u skladu sa Strategijom reforme pravosuđa 2019 – 2022. i Akcionim planom za pristupanje EU u Poglavlju 23 i predstavlja nastavak prethodnih aktivnosti projekta, realizovanih 2019. i 2020. godine na planu unaprijeđenja pravila o izboru, ocjenjivanju i napredovanju sudija i njihovoj etičkoj i disciplinskoj odgovornosti.

Pomenuti projekat predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ koji ima za cilj da pomogne institucijama korisnicima u regiji Zapadnog Balkana i u Turskoj da implementiraju standarde i dobre prakse Savjeta Evrope i Evropske unije u različitim reformskim oblastima.