Европската програма за едукација за човекови права за правни професионалци во 28-те држави-членки на Европската Унија (ХЕЛП во 28те) им помага на правните професионалци од ЕУ да стекнат знаења и вештини за тоа како да ја користат Повелбата за основни права на Европската Унија (Повелбата), Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европската социјална повелба (ЕСП). Покрај тоа, тие се запознаваат со европската судска пракса. ХЕЛП во 28те исто така ја зајакнува ХЕЛП Мрежата на национални институции (НИО) и адвокатски комори (АК) во ЕУ.

Под оваа програма беа развиени 4 нови курсеви, на основа на приоритетите на ЕУ, и тоа: Борба против расизмот, ксенофобијата и хомофобијата; Заштита на податоците и права на приватност; Работнички права; и Право на интегритет на личноста (биоетика). Курсевите потоа се прилагодуваат на националните правни системи и јазици пред да бидат пуштени во употреба во – најмалку – 13 држави-членки на ЕУ. По ова, курсевите се пренесуваат во делот на е-платформата на ХЕЛП кој се однесува на самостојно учење.

Буџетот на Програмата ХЕЛП во 28те е околу 1,6 милиони евра, главно финансирани од Европската Унија (Генерален директорат за правда и потрошувачи). ХЕЛП во 28те се спроведува од страна на Советот на Европа и ги користи придобивките од силната посветеност на сегашните придружни партнери, конкретно НИО и АК во ЕУ и Европската мрежа за судска обука.

Настани Настани
Курсеви Курсеви