Visual for light background

Visual for dark background

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's member states. They speak on behalf of the Europeans who elected them.

  Կապ

Quiz Quiz

Եվրոպայի խորհուրդը ստեղծել է մի շարք իրավական փաստաթղթեր, որոնք հայտնի են որպես պայմանագրեր (կոնվենցիաներ, խարտիաներ, համաձայնագրեր): Քանի՞ պայմանագիր է ստեղծել Եվրոպայի խորհուրդը մինչ օրս:

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Սխալ պատասխան

Close

իշտ պատասխան

Close

Սխալ պատասխան