Logos for light background

PNG download (web format)

EPS download (print format)

PSD download (print format)

PNG download (web format)

EPS download (print format)

PSD download (print format)

Logos for dark background

PNG download (web format)

EPS download (print format)

PNG download (web format)

EPS download (print format)

 Did you know?
All residents in Council of Europe member states may bring cases before the European Court of Human Rights against states which have breached their commitments under the European Convention on Human Rights.

Quiz

Որպես ամենամեծ եվրոպական քաղաքական կազմակերպություն, որքա՞ն բնակիչների է ներկայացնում Եվրոպայի խորհուրդը:

  1. 500 միլիոն
  2. 700 միլիոն
  3. 1046 միլիոն
Close

  Սխալ պատասխան

Close

  Ճիշտ պատասխան

Close

  Սխալ պատասխան