პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
12.07.11
მედიასაბჭოების qselis regionuli Sexvedra

 

 mediasabWoebis[1] qselis regionuli Sexvedra

 

Tbilisi, 28.03.2012 – 22-23 marts TbilisSi gaimarTa somxeTis, azerbaijanis, saqarTvelos, moldovas, ruseTis, tajikeTisa da ukrainis mediasabWoebis qselis morigi regionuli Sexvedra.  

RonisZieba moewyo evrokavSirisa da evropis sabWos erToblivi programis farglebSi - `mediis Tavisuflebis, profesionalizmisa da pluralizmis mxardaWera samxreT kavkasiasa da moldovaSi 2011- 2012~, romelsac axorcielebs evropis sabWo. 

Sexvedraze monawileebma warmoadgines TavianTi bolodroindeli saqmianobis Sedegebi da imsjeles arCevnebTan da mediasTan dakavSirebul sakiTxebze – Jurnalistebis winaSe arsebul profesiul gamowvevebze saarCevno procesis gaSuqebisas. 

mxareebma miiRes deklaracia mediis saqmianobaSi yvela saxis diskriminaciis dauSveblobis Sesaxeb da am TvalsazrisiT efeqtur meqanizmebad gamokveTes Sesabamisi Jurnalisturi eTikis normebis saTanado ganxorcieleba da maTi savaldebulod aRiareba. amasTan mimarTebiT, deklaracia mouwodebs Jurnalistebs, gaerTiandnen TviTregulirebis sferoSi arsebuli erovnuli platformebis farglebSi da aRsasruleblad savaldebulod cnon maTi gadawyvetilebebi. 

Sexvedraze ganxilul iqna aseve qselis funqcionirebasTan da struqturasTan dakavSirebuli sxvadasxva sakiTxi. amieridan, yoveli saxelmwifos TiTo warmomadgenliT dakompleqtebuli asamblea uzrunvelyofs qselis saTanado administrirebas. 

garda amisa, sul male yvela dainteresebul pirs SeeZleba miuerTdes qsels Facebook-Si, romelic aseve gamoyenebul iqneba rogorc erT-erTi sakoordinacio saSualeba qselis yoveldRiuri saqmianobisas. 

somxeTis, azerbaijanis, saqarTvelos, moldovas, ruseTis, tajikeTisa da ukrainis mediasabWoebis araformaluri qseli daarsda 2011 wlis ivnisSi evropis sabWos mxardaWeriT, maT Soris urTierTgagebis memorandums ki xeli moewera imave wlis oqtomberSi.

 

[1]       - erevanis presklubi - http://www.ypc.am/

        - azerbaijanis JurnalistTa sabWo - http://www.en.apa.az/index.php

    - saqarTvelos Jurnalisturi eTikis qartiis sabWo - http://qartia.org.ge/

        - moldovas JurnalistTa sabWo - http://consiliuldepresa.md/ro/acasa.html

- ruseTis sazogadoebrivi kolegia JurnalistTa mimarT saCivrebze - http://www.presscouncil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

        - ukrainis Jurnalisturi eTikis komisia - http://www.cje.org.ua/

        -  tajikeTis JurnalistTa sabWo

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.