პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
07.02.12

ევროპის საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფი ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში აქვეყნებს ანგარიშს საქართველოს შესახებ

სტრასბურგი, 7 თებერვალი 2012 – ევროპის საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფმა ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში (GRETA) დღეს გამოაქვეყნა თავისი პირველი შეფასების ანგარიში საქართველოზე.  

ანგარიშში GRETA  აღნიშნავს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ პროგრესს, რაც მოიცავს ტრეფიკინგის წინააღმდეგ მიმართული სპეციალური კანონმდებლობის მიღებას, ტრეფიკინგის წინააღმდეგ მომუშავე უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დასახმარებელი სახელმწიფო ფონდის ჩამოყალიბებას, ასევე დაზარალებულთა დასახმარებელი საბიუჯეტო წილის ზრდას.  

GRETA მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას, მიმართულს ტრეფიკინგის დასაძლევად ცნობიერების ამაღლების, განათლებისა და ტრენინგის გზით. ამასთან, GRETA ხაზს უსვამს იმის მნიშვნელობასაც, რომ გაძლიერებული ყურადღება მიექცეს ტრეფიკინგის მიმართ სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით მოწყვლად ჯგუფებს: იძულებით გადაადგილებულ პირთ, პოტენციურ მიგრანტებსა და ბავშვებს. 

საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო პროგრამები, რომლებიც დაეხმარება ტრეფიკინგის მსხვერპლთ. თუმცა, პრაქტიკაში მსხვერპლთა ძალიან მცირე რაოდენობამ შეძლო ინდივიდუალური რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის გეგმებით გათვალისწინებული დახმარებით სარგებლობა. ასევე მსხვერპლთა მხოლოდ მცირე რიცხვმა შეძლო კომპენსაციის მიღება. GRETA შეშფოთებულია იმითაც, რომ 2010 წლის შემდგომ მნიშვნელოვნად იკლო ტრეფიკინგის ორგანიზატორთა მიმართ ბრალდებებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის რაოდენობამ.  

შეფასების ანგარიშის შედგენამდე GRETA - ჰქონდა კონსულტაციები ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებთან, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ანგარიშის პირველი, კონფიდენციალური პროექტი გაეგზავნა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მათი კომენტარები გათვალისწინებულია ანგარიშის საბოლოო ვერსიაში, რომელიც მიიღო    GRETA -. ეს ანგარიში გამოქვეყნებულია საქართველოს ხელისუფლების საბოლოო კომენტარებთან ერთად, როგორც ამას ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.  

G GRETA - ანგარიშის საფუძველზე, კონვენციის მხარეთა კომიტეტი განიხილავს რეკომენდაციების მიღებას, რომლებიც მიმართული იქნება საქართველოს ხელისუფლებისადმი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: Link to GRETA's report  

www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.