სახელშეკრულებო ოფისი

ევროპის საბჭოს კონვენციები

ETS* No.

Title / დასახელება

Opening of the treaty
ღიაა ხელმოსაწერად

Entry into force
ძალაში შესვლა

E.

N.

C.

001

Statute of the Council of Europe
ევროპის საბჭოს წესდება

5/5/1949

3/8/1949

 

 

 

002

General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
გენერალური შეთანხმება ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ

2/9/1949

10/9/1952

 

 

 

005

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
კონვენცია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ

4/11/1950

3/9/1953

 

 

 

009

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ევროპული კონვენციის ოქმი

20/3/1952

18/5/1954

 

 

 

010

Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
ევროპის საბჭოს პრივილეგიებზე და იმუნიტეტებზე გენერალური შეთანხმების ოქმი

6/11/1952

11/7/1956

 

 

 

012

European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors
ევროპული შუალედური შეთანხმება მოხუცებულობის, შეზღუდული უნარებისა და მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევებში სოციალური უსაფრთხოების სქემების შესახებ

11/12/1953

1/7/1954

X

X

 

012A

Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors
მოხუცებულობის, შეზღუდული უნარებისა და მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევებში სოციალური უსაფრთხოების სქემების შესახებ ევროპული შუალედური შეთანხმების ოქმი

11/12/1953

1/10/1954

X

X

 

013

European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors
შუალედური ევროპული შეთანხმება სოციალური უსაფრთხოების სქემების შესახებ, გარდა მოხუცებულობის, შეზღუდული უნარებისა და მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევებში სქემებისა

11/12/1953

1/7/1954

X

X

 

013A

Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors
მოხუცებულობის, შეზღუდული უნარებისა და მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევებში სქემების გარდა სოციალური უსაფრთხოების სხვა სქემების შესახებ შუალედური ევროპული შეთანხმების ოქმი

11/12/1953

1/10/1954

X

X

 

014

European Convention on Social and Medical Assistance
ევროპული კონვენცია სოციალური და სამედიცინო დახმარების შესახებ

11/12/1953

1/7/1954

X

X

 

014A

Protocol to the European Convention on Social and Medical Assistance
სოციალური და სამედიცინო დახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის ოქმი

11/12/1953

1/7/1954

X

X

 

015

European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities
ევროპული კონვენცია უნივერსიტეტებში მისაღებად ვარგისი დიპლომების ექვივალენტობის შესახებ

11/12/1953

20/4/1954

X

X

 

016

European Convention relating to the Formalities required for Patent Applications
ევროპული კონვენცია პატენტის მოსაპოვებელ განაცხადებთან დაკავშირებული ფორმალობების შესახებ

11/12/1953

1/6/1955

X

X

 

017

European Convention on the International Classification of Patents for Inventions
ევროპული კონვენცია გამოგონებების პატენტების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ

19/12/1954

1/8/1955

X

X

 

018

European Cultural Convention
ევროპის კულტურული კონვენცია

19/12/1954

5/5/1955

X

 

 

019

European Convention on Establishment
ევროპული კონვენცია დამკვიდრების შესახებ

13/12/1955

23/2/1965

 

 

 

020

Agreement on the Exchange of War Cripples between Member Countries of the Council of Europe with a view to Medical Treatment
შეთანხმება ომის გამოისობით უნარშეზღუდულთა სამედიცინო დახმარების მიზნით გაცვლის შესახებ ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს შორის

13/12/1955

1/1/1956

X

X

 

021

European Convention on the Equivalence of Periods of University Study
ევროპული კონვენცია საუნივერსიტეტო სწავლის პერიოდების ექვივალენტობის შესახებ

15/12/1956

18/9/1957

X

X

 

022

Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალური შეთანხმების მეორე დამატებითი ოქმი

15/12/1956

15/12/1956

 

 

 

023

European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes
ევროპული კონვენცია დავათა მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის შესახებ

29/4/1957

30/4/1958

X

X

 

024

European Convention on Extradition
ევროპული კონვენცია ექსტრადიციის შესახებ

13/12/1957

18/4/1960

X

X

 

025

European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe
ევროპული შეთანხმება ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოთა შორის პირთა გადაადგილების მარეგულირებელი წესების შესახებ

13/12/1957

1/1/1958

X

X

 

026

European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
ევროპული შეთანხმება ადამიანური წარმოშობის თერაპიულ ნივთიერებათა გაცვლის შესახებ

15/12/1958

1/1/1959

X

X

X

027

European Agreement concerning Programme Exchanges by means of Television Films
ევროპული შეთანხმება პროგრამების გაცვლის შესახებ სატელევიზიო ფილმების მეშვეობით

15/12/1958

1/7/1961

X

X

 

028

Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალური შეთანხმების მესამე ოქმი

6/3/1959

15/3/1963

 

 

 

029

European Convention on Compulsory Insurance against Civil Liability in respect of Motor Vehicles
ევროპული კონვენცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა სამოქალაქო პასუხისმგებლობისგან სავალდებულო დაზღვევის შესახებ

20/4/1959

22/9/1969

X

X

 

030

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
ევროპული კონვენცია სისხლისსამართლებრივ საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ

20/4/1959

12/6/1962

X

X

 

031

European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees
ევროპული შეთანხმება დევნილთათვის გაცემული ვიზების გაუქმების შესახებ

20/4/1959

4/9/1960

X

X

 

032

European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications
ევროპული კონვენცია საუნივერსიტეტო კვალიფიკაციათა აკადემიური ცნობის შესახებ

14/12/1959

27/11/1961

X

X

 

033

Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for purposes of Diagnosis or Treatment
შეთანხმება საავადმყოფოებსა და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში უსასყიდლოდ გამოსაყენებლად გამიზნული სამედიცინო, ქირურგიული და ლაბორატორიული აღჭურვილობის საბაჟო გადასახადის გარეშე დროებითი იმპორტირების შესახებ

28/4/1960

29/7/1960

X

X

X

034

European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
ევროპული შეთანხმება სატელევიზიო მაუწყებლობის დაცვის შესახებ

22/6/1960

1/7/1961

 

 

 

035

European Social Charter
ევროპის სოციალური ქარტია

18/10/1961

26/2/1965

 

 

 

036

Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალური შეთანხმების მეოთხე ოქმი

16/12/1961

16/12/1961

 

 

 

037

European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
ევროპული შეთანხმება ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს შორის ახალგაზრდების კოლექტიური პასპორტით მგზავრობის შესახებ

16/12/1961

17/1/1962

X

X

 

038

European Agreement on Mutual Assistance in the matter of Special Medical Treatments and Climatic Facilities
ევროპული შეთანხმება სპეციალური სამედიცინო მკურნალობისა და კლიმატური მომსახურების საჭიროებისას ურთიერთდახმარების შესახებ

14/5/1962

15/6/1962

X

X

 

039

European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents
ევროპული შეთანხმება სისხლის ჯგუფების განმსაზღვრელი რეაქტივების გაცვლის შესახებ

14/5/1962

14/10/1962

X

X

X

040

Agreement between the Member States of the Council of Europe on the issue to Military and Civilian War-Disabled of an International Book of Vouchers for the repair of Prosthetic and Orthopaedic Appliances
შეთანხმება ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოთა შორის ომის გამოისობით უნარშეზღუდულ სამხედრო და სამოქალაქო პირთათვის საერთაშორისო დამადასტურებელი წიგნაკის გაცემის შესახებ საპროტეზო და ორთოპედიული აღჭურვილობის შეკეთების მიზნით

17/12/1962

27/12/1963

X

X

 

041

Convention on the Liability of Hotel-keepers concerning the Property of their Guests
კონვენცია სასტუმროს მეპატრონეთა პასუხისმგებლობის შესახებ მათი სტუმრების საკუთრების გამო

17/12/1962

15/2/1967

X

X

 

042

Agreement relating to Application of the European Convention on International Commercial Arbitration
შეთანხმება საერთაშორისო სავაჭრო არბიტრაჟის შესახებ ევროპული კონვენციის გამოყენების შესახებ

17/12/1962

25/1/1965

X

X

 

043

Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and on Military Obligations in Cases of Multiple Nationality
კონვენცია რამდენიმე მოქალაქეობის ფლობის შემთხვევათა შემცირებისა და ასეთ დროს სამხედრო ვალდებულებათა შესახებ

6/5/1963

28/3/1968

X

X

 

044

Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-2 ოქმი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსადმი საკონსულტაციო მოსაზრებათა გაცემის კომპეტენციის მინიჭების შესახებ

6/5/1963

21/9/1970

 

 

 

045

Protocol No. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-3 ოქმი კონვენციის 29-ე, 30-ე და 34-ე მუხლებში ცვლილებათა შესახებ

6/5/1963

21/9/1970

 

 

 

046

Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-4 ოქმი იმ გარკვეულ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ, რომლებიც არ არის ჩართული კონვენციასა და მის პირველ ოქმში

16/9/1963

2/5/1968

 

 

 

047

Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention
კონვენცია გამოგონებათა პატენტის შესახებ ძირითადი კანონის ზოგიერთი დებულების უნიფიცირების შესახებ

27/11/1963

1/8/1980

X

X

 

048

European Code of Social Security
სოციალური უსაფრთხოების ევროპული კოდექსი

16/4/1964

17/3/1968

X

X

 

048A

Protocol to the European Code of Social Security
სოციალური უსაფრთხოების ევროპული კოდექსის ოქმი

16/4/1964

17/3/1968

X

X

 

049

Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities
უნივერსიტეტებში მისაღებად ვარგისი დიპლომების ექვივალენტურობის შესახებ ევროპული კონვენციის ოქმი

3/6/1964

4/7/1964

X

X

 

050

Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
კონვენცია ევროპული ფარმაკოპეის შემუშავების შესახებ

22/7/1964

8/5/1974

X

 

X

051

European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders
ევროპული კონვენცია პირობით მსჯავრდებულებსა და პირობით გათავისუფლებულ კანონდამრღვევებზე ზედამხედველობის შესახებ

30/11/1964

22/8/1975

X

X

 

052

European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences
ევროპული კონვენცია საგზაო წესების დამრღვევთა დასჯის შესახებ

30/11/1964

18/7/1972

X

X

 

053

European Agreement for the Prevention of Broadcasts transmitted from Stations outside National Territories
ევროპული შეთანხმება ეროვნული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ არსებული სადგურებიდან მაუწყებლობის აღკვეთის შესახებ

22/1/1965

19/10/1967

X

X

 

054

Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
სატელევიზიო მაუწყებლობის დაცვის შესახებ ევროპული შეთანხმების ოქმი

22/1/1965

24/3/1965

X

X

 

055

Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-5 ოქმი, კონვენციის 22-ე და მე-40 მუხლებში ცვლილებათა შესახებ

20/1/1966

20/12/1971

 

 

 

056

European Convention providing a Uniform Law on Arbitration
ევროპული კონვენცია არბიტრაჟის სფეროში ერთიანი კანონმდებლობის უზრუნველყოფის შესახებ

20/1/1966

 

X

X

 

057

European Convention on Establishment of Companies
ევროპული კონვენცია კომპანიათა დაფუძნების შესახებ

20/1/1966

 

 

 

 

058

European Convention on the Adoption of Children
ევროპული კონვენცია შვილად აყვანის შესახებ

24/4/1967

26/4/1968

X

X

 

059

European Agreement on the Instruction and Education of Nurses
ევროპული შეთანხმება ექთანთა მომზადებისა და მათი განათლების შესახებ

25/10/1967

7/8/1969

X

X

 

060

European Convention on Foreign Money Liabilities
ევროპული კონვენცია უცხოურ ვალუტაში ვალდებულებების შესახებ

11/12/1967

 

X

X

 

061

European Convention on Consular Functions
ევროპული კონვენცია საკონსულო ფუნქციების შესახებ

11/12/1967

 

X

 

 

061A

Protocol to the European Convention on Consular Functions concerning the Protection of Refugees
საკონსულო ფუნქციების შესახებ ევროპული კონვენციის ოქმი ლტოლვილთა დაცვის შესახებ

11/12/1967

 

X

 

 

061B

Protocol to the European Convention on Consular Functions relating to Consular Functions in respect of Civil Aircraft
საკონსულო ფუნქციების შესახებ ევროპული კონვენციის ოქმი სამოქალაქო ავიაციის შესახებ

11/12/1967

 

X

 

 

062

European Convention on Information on Foreign Law
ევროპული კონვენცია უცხოეთის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ

7/6/1968

17/12/1969

X

X

 

063

European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers
ევროპული კონვენცია დიპლომატიური ან საკონსულო სამსახურის მოხელეთა მიერ დოკუმენტების ლეგალიზების გაუქმების შესახებ

7/6/1968

14/8/1970

X

X

 

064

European Agreement on the Restriction of the Use of certain Detergents in Washing and Cleaning Products
ევროპული შეთანხმება სარეცხ და საწმენდ პროდუქტებში გარკვეული სახის საშუალებათა გამოყენების აკრძალვის შესახებ

16/9/1968

16/2/1971

X

X

 

065

European Convention for the Protection of Animals during International Transport
ევროპული კონვენცია საერთაშორისო ტრანსპორტირებისას ცხოველთა დაცვის შესახებ

13/12/1968

20/2/1971

X

X

X

066

European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage
ევროპული კონვენცია არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ

6/5/1969

20/11/1970

X

X

 

067

European Agreement relating to Persons participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights
ევროპული შეთანხმება ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიისა და სასამართლოს სამართალწარმოებაში მონაწილე პირთა შესახებ

6/5/1969

17/4/1971

 

 

 

068

European Agreement on Au Pair Placement
ევროპული შეთანხმება ძიძების Au Pair პროგრამით განთავსების შესახებ

24/11/1969

30/5/1971

X

X

 

069

European Agreement on continued Payment of Scholarships to students studying abroad
ევროპული შეთანხმება სასწავლებლად საზღვარგარეთ მყოფი სტუდენტებისთვის სტიპენდიის უწყვეტად მინიჭების შესახებ

12/12/1969

2/10/1971

X

X

 

070

European Convention on the International Validity of Criminal Judgments
ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის განაჩენების საერთაშორისო ძალის შესახებ

28/5/1970

26/7/1974

X

X

 

071

European Convention on the Repatriation of Minors
ევროპული კონვენცია არასრულწლოვანთა რეპატრიაციის შესახებ

28/5/1970

 

X

X

 

072

Convention relating to Stops on Bearer Securities in International Circulation
კონვენცია საერთაშორისო მიმოქცევაში არსებული ფასიანი ქაღალდების მოქმედების შეჩერების შესახებ

28/5/1970

11/2/1979

X

X

 

073

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters
ევროპული კონვენცია სისხლის სამართალწარმოების ტრანსფერის შესახებ

15/5/1972

30/3/1978

X

X

 

074

European Convention on State Immunity
ევროპული კონვენცია სახელმწიფო იმუნიტეტის შესახებ

16/5/1972

11/6/1976

X

X

 

074A

Additional Protocol to the European Convention on State Immunity
სახელმწიფო იმუნიტეტების შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი

16/5/1972

22/5/1985

X

X

 

075

European Convention on the Place of Payment of Money Liabilities
ევროპული კონვენცია ფულადი ვალდებულებების გადახდის ადგილის შესახებ

16/5/1972

 

X

X

 

076

European Convention on the Calculation of Time-Limits
ევროპული კონვენცია დროის ვადების გამოთვლის შესახებ

16/5/1972

28/4/1983

X

X

 

077

Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills
კონვენცია ანდერძის რეგისტრირების სქემის შემუშავების შესახებ

16/5/1972

20/3/1976

X

X

 

078

European Convention on Social Security
ევროპული კონვენცია სოციალური უსაფრთხოების შესახებ

14/12/1972

1/3/1977

X

X

 

078A

Supplementary Agreement for the Application of the European Convention on Social Security
დამატებითი შეთანხმება სოციალური უსაფრთხოების ევროპული კონვენციის გამოყენების შესახებ

14/12/1972

1/3/1977

X

X

 

079

European Convention on Civil Liability for Damage caused by Motor Vehicles
ევროპული კონვენცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მიერ მიყენებულ ზიანზე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ

14/5/1973

 

X

X

 

080

Agreement on the Transfer of Corpses
შეთანხმება გვამების გადაცემის შესახებ

26/10/1973

11/11/1975

X

X

 

081

Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
სატელევიზიო მაუწყებლობის დაცვის შესახებ ევროპული შეთანხმების ოქმის დამატებითი ოქმი

14/1/1974

31/12/1974

X

X

 

082

European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes
ევროპული კონვენცია კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ და ომის დანაშაულებთან მიმართებაში საწესდებო შეზღუდვების გამოუყენებლობის შესახებ

25/1/1974

27/6/2003

X

X

 

083

European Convention on the Social Protection of Farmers
ევროპული კონვენცია ფერმერების სოციალური დაცვის შესახებ

6/5/1974

17/6/1977

X

X

 

084

European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents
ევროპული შეთანხმება ქსოვილების ტიპოლოგიის განმსაზღვრელი რეაქტივების გაცვლის შესახებ

17/9/1974

23/4/1977

X

X

X

085

European Convention on the Legal Status of Children born out of Wedlock
ევროპული კონვენცია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა იურიდიული სტატუსის შესახებ

15/10/1975

11/8/1978

X

X

 

086

Additional Protocol to the European Convention on Extradition
ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი

15/10/1975

20/8/1979

X

X

 

087

European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes
ევროპული კონვენცია ფერმერული დანიშნულების ცხოველთა დაცვის შესახებ

10/3/1976

10/9/1978

X

X

X

088

European Convention on the International Effects of Deprivation of the Right to Drive a Motor Vehicle
ევროპული კონვენცია სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევის საერთაშორისო შედეგების შესახებ

3/6/1976

28/4/1983

X

X

 

089

Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents
ქსოვილების ტიპოლოგიის განმსაზღვრელი რეაქტივების გაცვლის შესახებ ევროპული შეთანხმების დამატებითი ოქმი

24/6/1976

23/4/1977

X

X

X

090

European Convention on the Suppression of Terrorism
ევროპული კონვენცია ტერორიზმის დაძლევის შესახებ

27/1/1977

4/8/1978

 

 

 

091

European Convention on Products Liability in regard to Personal Injury and Death
ევროპული კონვენცია სხეულის დაზიანებისა და სიკვდილის გამომწვევი ნაწარმის დამზადებაზე პასუხისმგებლობის შესახებ

27/1/1977

 

X

X

 

092

European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
ევროპული შეთანხმება იურიდიული დახმარების შესახებ მოთხოვნათა გადაცემის შესახებ

27/1/1977

28/2/1977

X

X

 

093

European Convention on the Legal Status of Migrant Workers
ევროპული კონვენცია მიგრანტი მუშების სამართლებრივი სტატუსის შესახებ

24/11/1977

1/5/1983

 

 

 

094

European Convention on the Service Abroad of Documents relating to Administrative Matters
ევროპული კონვენცია ადმინისტრაციულ საქმეებთან დაკავშირებული დოკუმენტების საზღვარგარეთ გაცემის შესახებ

24/11/1977

1/11/1982

X

X

 

095

Protocol amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality
ოქმი რამდენიმე მოქალაქეობის ფლობის შემთხვევათა შემცირებისა და ასეთ დროს სამხედრო ვალდებულებათა შესახებ კონვენციაში ცვლილებების შესახებ

24/11/1977

8/9/1978

X

X

 

096

Additional Protocol to the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality
რამდენიმე მოქალაქეობის ფლობის შემთხვევათა შემცირებისა და ასეთ დროს სამხედრო ვალდებულებათა შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი

24/11/1977

17/10/1983

X

X

 

097

Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law
უცხოეთის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი

15/3/1978

31/8/1979

X

X

 

098

Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition
ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის მეორე დამატებითი ოქმი

17/3/1978

5/6/1983

X

X

 

099

Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
სისხლისსამართლებრივ საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი

17/3/1978

12/4/1982

X

X

 

100

European Convention on the Obtaining Abroad of Information and Evidence in Administrative Matters
ევროპული კონვენცია ადმინისტრაციულ საკითხებზე ინფორმაციისა და მტკიცებულებების საზღვარგარეთ მოპოვების შესახებ

15/3/1978

1/1/1983

X

X

 

101

European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals
ევროპული კონვენცია კერძო პირთა მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენისა და ფლობის კონტროლის შესახებ

28/6/1978

1/7/1982

X

X

 

102

European Convention for the Protection of Animals for Slaughter
ევროპული კონვენცია დასაკლავად გამიზნული ცხოველების დაცვის შესახებ

10/5/1979

11/6/1982

X

X

X

103

Additional Protocol to the European Convention for the Protection of Animals during International Transport
საერთაშორისო ტრანსპორტირებისას ცხოველთა დაცვის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი

10/5/1979

7/11/1989

X

X

X

104

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
კონვენცია ევროპის გარეული სამყაროსა და ბუნებრივ გარემოთა შენარჩუნების შესახებ

19/9/1979

1/6/1982

X

X

X

105

European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children
ევროპული კონვენცია ბავშვთა მეურვეობასთან მიმართებაში მიღებულ გადაწყვეტილებათა ცნობისა და აღსრულების და ბავშვთა მეურვეობის აღდგენის შესახებ

20/5/1980

1/9/1983

X

X

 

106

European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities
ევროპული ჩარჩო-კონვენცია ტერიტორიულ თემებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობის შესახებ

21/5/1980

22/12/1981

X

 

 

107

European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees
ევროპული შეთანხმება ლტოლვილებთან მიმართებაში პასუხისმგებლობის გადაცემის შესახებ

16/10/1980

1/12/1980

X

X

 

108

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
კონვენცია კერძო პირთა დაცვის შესახებ პირადი ხასიათის მონაცემთა ავტომატურ დამუშავებასთან მიმართებაში

28/1/1981

1/10/1985

X

X

 

109

Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
ადამიანური წარმოშობის თერაპიულ ნივთიერებათა გაცვლის შესახებ ევროპული შეთანხმების დამატებითი ოქმი

1/1/1983

1/1/1985

X

X

 

110

Additional Protocol to the Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment
საავადმყოფოებსა და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში უსასყიდლოდ გამოსაყენებლად გამიზნული სამედიცინო, ქირურგიული და ლაბორატორიული აღჭურვილობის საბაჟო გადასახადის გარეშე დროებითი იმპორტირების შესახებ შეთანხმების დამატებითი ოქმი

1/1/1983

1/1/1985

X

X

 

111

Additional Protocol to the European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents
სისხლის ჯგუფების განმსაზღვრელი რეაქტივების გაცვლის შესახებ ევროპული შეთანხმების დამატებითი ოქმი

1/1/1983

1/1/1985

X

X

 

112

Convention on the Transfer of Sentenced Persons
ევროპული კონვენცია მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ

21/3/1983

1/7/1985

X

X

 

113

Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
სატელევიზიო მაუწყებლობის დაცვის შესახებ ევროპული შეთანხმების ოქმის დამატებითი ოქმი

21/3/1983

1/1/1985

X

X

 

114

Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი მე-6 სიკვდილით დასჯის გაუქმებასთან დაკავშირებით

28/4/1983

1/3/1985

 

 

 

115

Protocol amending the European Agreement on the Restriction of the Use of certain Detergents in Washing and Cleaning Products
სარეცხ და საწმენდ პროდუქტებში გარკვეული სახის საშუალებათა გამოყენების აკრძალვის შესახებ ევროპული შეთანხმების ოქმი

25/10/1983

1/11/1984

X

X

 

116

European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes
ევროპული კონვენცია მძიმე დანაშაულების მსხვერპლთა კომპენსირების შესახებ

24/11/1983

1/2/1988

X

X

 

117

Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი მე-7

22/11/1984

1/11/1988

 

 

 

118

Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი მე-8

19/3/1985

1/1/1990

 

 

 

119

European Convention on Offences relating to Cultural Property
ევროპული კონვენცია კულტურულ ფასეულობებთან დაკავშირებულ კანონდარღვევათა შესახებ

23/6/1985

 

X

X

 

120

European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches
ევროპული კონვენცია სპორტული ღონისძიებებისას, განსაკუთრებით კი საფეხბურთო მატჩებისას მაყურებელთა მხრიდან გამოვლენილი ძალადობისა და ხულიგნობის შესახებ

19/8/1985

1/11/1985

X

X

 

121

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
კონვენცია ევროპის არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის

3/10/1985

1/12/1987

X

X

X

122

European Charter of Local Self-Government
ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

15/10/1985

1/9/1988

 

 

 

123

European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes
ევროპული კონვენცია ექსპერიმენტებისა და სხვა სამეცნიერო მიზნებისათვის გამოყენებულ ხერხემლიან ცხოველთა დაცვის შესახებ

18/3/1986

1/1/1991

X

X

X

124

European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations
ევროპული კონვენცია საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციათა იურიდიულ პირად ცნობის შესახებ

24/4/1986

1/1/1991

X

X

 

125

European Convention for the Protection of Pet Animals
ევროპული კონვენცია შინაური ცხოველთა დაცვის შესახებ

13/11/1987

1/5/1992

X

X

 

126

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
ევროპული კონვენცია წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთისათვის

26/11/1987

1/2/1989

X

X

 

127

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
კონვენცია საგადასახადო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ

25/1/1988

1/4/1995

X

X

 

128

Additional Protocol to the European Social Charter
ევროპის სოციალური ქარტიის დამატებითი ოქმი

5/5/1988

4/9/1992

 

 

 

129

Arrangement for the Application of the European Agreement of 17 October 1980 concerning the Provision of Medical Care to Persons during Temporary Residence
შეთანხმება 1980 წლის 17 ოქტომბრის ევროპული შეთანხმების გამოყენების შესახებ, რომელიც შეეხება საზღვარგარეთ დროებით მყოფ პირთა სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას

26/5/1988

 

X

 

 

130

Convention on Insider Trading
კონვენცია ფინანსურ სფეროში კონფიდენციალური სამსახურებრივი ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების აღკვეთის შესახებ

20/4/1989

1/10/1991

X

X

X

131

Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
სატელევიზიო მაუწყებლობის დაცვის შესახებ ევროპული შეთანხმების ოქმის მე-3 დამატებითი ოქმი

20/4/1989

 

X

X

 

132

European Convention on Transfrontier Television
ევროპული კონვენცია საზღვრებს მიღმა ტელემაუწყებლობის შესახებ

5/5/1989

1/5/1993

X

X

X

133

Protocol to the Convention on Insider Trading
ფინანსურ სფეროში კონფიდენციალური სამსახურებრივი ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების აღკვეთის შესახებ კონვენციის ოქმი

11/9/1989

1/10/1991

 

 

 

134

Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
ევროპული ფარმაკოპეის შემუშავების შესახებ კონვენციის ოქმი

16/11/1989

1/11/1992

X

 

X

135

Anti-Doping Convention
კონვენცია დოპინგის გამოყენების წინააღმდეგ

16/11/1989

1/3/1990

X

X

 

136

European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy
ევროპული კონვენცია გაკოტრების ზოგიერთი საერთაშორისო ასპექტების შესახებ

5/6/1990

 

X

X

 

137

Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ გენერალური შეთანხმების მეხუთე დამატებითი ოქმი

18/6/1990

1/11/1991

 

 

 

138

European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study
ევროპული კონვენცია საუნივერსიტეტო სასწავლო პერიოდების ზოგადი შესაბამისობის შესახებ

6/11/1990

1/1/1991

X

X

X

139

European Code of Social Security (Revised)
ევროპული კოდექსი სოციალური უსაფრთხოების შესახებ (შესწორებული)

6/11/1990

 

X

X

X

140

Protocol No. 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-9 ოქმი

6/11/1990

1/10/1994

 

 

 

141

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
კონვენცია ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ

8/11/1990

1/9/1993

X

X

 

142

Protocol amending the European Social Charter
ოქმი ევროპის სოციალურ ქარტიაში შესწორებათა შეტანის შესახებ

21/10/1991

 

 

 

 

143

European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)
ევროპული კონვენცია არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ (შესწორებული)

16/1/1992

25/5/1995

X

X

X

144

Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level
კონვენცია უცხოელთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის შესახებ ადგილობრივ დონეზე

5/2/1992

1/5/1997

X

X

 

145

Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes
ოქმი ფერმერული დანიშნულების ცხოველთა დაცვის შესახებ ევროპულ კონვენციაში შესწორების შეტანის შესახებ

6/2/1992

 

X

X

X

146

Protocol No. 10 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-10 ოქმი

25/3/1992

 

 

 

 

147

European Convention on Cinematographic Co-Production
ევროპული კონვენცია კინემატოგრაფიული თანაწარმოების შესახებ

2/10/1992

1/4/1994

X

 

X

148

European Charter for Regional or Minority Languages
ევროპული ქარტია რეგიონალური ან უმცირესობათა ენების შესახებ

5/11/1992

1/3/1998

X

X

 

149

Second Protocol amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality
მე-2 ოქმი რამდენიმე მოქალაქეობის ფლობის შემთხვევათა შემცირებისა და ასეთ დროს სამხედრო ვალდებულებათა შესახებ კონვენციაში ცვლილებათა შესახებ

2/2/1993

24/3/1995

X

X

 

150

Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dangerous to the Environment
კონვენცია გარემოსათვის საშიში საქმიანობით გამოწვეული ზიანისათვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ

21/6/1993

 

X

X

X

151

Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის შესახებ ევროპული კონვენციის 1-ლი ოქმი

4/11/1993

1/3/2002

 

 

 

152

Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის შესახებ ევროპული კონვენციის მე-2 ოქმი

4/11/1993

1/3/2002

 

 

 

153

European Convention relating to questions on Copyright Law and Neighbouring Rights in the Framework of Transfrontier Broadcasting by Satellite
ევროპული კონვენცია სატელიტის მეშვეობით საზღვრებს მიღმა მაუწყებლობის სფეროში საავტორო სამართალთან და მომიჯნავე უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხთა შესახებ

11/5/1994

 

X

 

X

154

Protocol to the European Convention on Social Security
სოციალური უსაფრთხოების შესახებ ევროპული კონვენციის ოქმი

11/5/1994

 

X

X

 

155

Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-11 ოქმი, ამ კონვენციით დაფუძნებული საზედამხედველო მექანიზმის რეორგანიზების შესახებ

11/5/1994

1/11/1998

 

 

 

156

Agreement on illicit traffic by sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances
შეთანხმება ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ზღვით უკანონოდ გადაზიდვის შესახებ, რომელიც ახორციელებს ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო გადაზიდვის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის მე-17 მუხლს

31/1/1995

1/5/2000

X

X

 

157

Framework Convention for the Protection of National Minorities
ჩარჩო-კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ

1/2/1995

1/2/1998

X

X

 

158

Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints
ევროპის სოციალური ქარტიის დამატებითი ოქმი კოლექტიურ საჩივართა სისტემის შესახებ

9/11/1995

1/7/1998

 

 

 

159

Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities
ტერიტორიულ თემებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობის შესახებ ევროპული ჩარჩო-კონვენციის დამატებითი ოქმი

9/11/1995

1/12/1998

X

 

 

160

European Convention on the Exercise of Children's Rights
ევროპული კონვენცია ბავშვთა უფლებების განხორციელების შესახებ

25/1/1996

1/7/2000

X

X

X

161

European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights
ევროპული შეთანხმება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამართალწარმოებაში მონაწილე პირთა შესახებ

5/3/1996

1/1/1999

 

 

 

162

Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალური შეთანხმების მე-6 ოქმი

5/3/1996

1/11/1998

 

 

 

163

European Social Charter (revised)
ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული)

3/5/1996

1/7/1999

 

 

 

164

Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine
კონვენცია ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ:კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ

4/4/1997

1/12/1999

X

X

X

165

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
კონვენცია უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებულ კვალიფიკაციათა ცნობის შესახებ ევროპის რეგიონში

11/4/1997

1/2/1999

X

X

X

166

European Convention on Nationality
ევროპული კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ

6/11/1997

1/3/2000

X

X

 

167

Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons
მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი

18/12/1997

1/6/2000

X

X

 

168

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings
ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი ადამიანის კლონირების აკრძალვის შესახებ

12/1/1998

1/3/2001

X

X

X

169

Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning interterritorial co-operation
ტერიტორიულ თემებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობის შესახებ ევროპული ჩარჩო-კონვენციის მე-2 ოქმი

5/5/1998

1/2/2001

X

 

 

170

Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes
ოქმი ექსპერიმენტებისა და სხვა სამეცნიერო მიზნებისათვის გამოყენებულ ხერხემლიან ცხოველთა დაცვის შესახებ ევროპულ კონვენციაში ცვლილებების შესახებ

22/6/1998

 2/12/2005

X

X

X

171

Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television
ოქმი საზღვრებს მიღმა ტელევიზიის შესახებ ევროპულ კონვენციაში ცვლილებების შესახებ

1/10/1998

1/3/2002

X

X

X

172

Convention on the Protection of Environment through Criminal Law
კონვენცია სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მეშვეობით გარემოს დაცვის შესახებ

4/11/1998

 

X

X

 

173

Criminal Law Convention on Corruption
კონვენცია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ კორუფციასთან მიმართებაში

27/1/1999

1/7/2002

X

X

X

174

Civil Law Convention on Corruption
კონვენცია სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ კორუფციასთან მიმართებაში

4/11/1999

1/11/2003

X

X

X

175

European Convention on the Promotion of a Transnational Long-Term Voluntary Service for Young People
ევროპული კონვენცია ტრანსნაციონალური გრძელვადიანი ნებაყოფლობითი სამსახურის ხელშეწყობის შესახებ ახალგაზრდებისათვის

11/5/2000

 

X

 

 

176

European Landscape Convention
ევროპული კონვენცია ლანდშაფტების შესახებ

20/10/2000

1/3/2004

X

 

 

177

Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი მე-12

4/11/2000

1/4/2005

 

 

 

178

European Convention on the Legal Protection of Services based on, or consisting of, Conditional Access
ევროპული კონვენცია პირობით დაშვებაზე დამყარებულ ან მის მომცველ მომსახურებათა სამართლებრივი დაცვის შესახებ

24/1/2001

1/7/2003

X

X

X

179

Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
იურიდიული დახმარების შესახებ მოთხოვნათა გადაცემის შესახებ ევროპული შეთანხმების დამატებითი ოქმი

4/10/2001

1/9/2002

X

X

 

180

Convention on Information and Legal Co-operation concerning "Information Society Services"
კონვენცია “საინფორმაციო საზოგადოებრივ მომსახურებებთან” დაკავშირებით ინფორმაციისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის შესახებ

4/10/2001

 

X

X

X

181

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows
პირადი ხასიათის მონაცემთა ავტომატურ დამუშავებასთან მიმართებაში კერძო პირთა დაცვის შესახებ კონვენციის მე-2 დამატებითი ოქმი, საზედამხედველო ორგანოების და ინფორმაციის საზღვრებს მიღმა მოძრაობის შესახებ

8/11/2001

1/7/2004

X

X

X

182

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
სისხლისსამართლებრივ სააქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის მე-2 დამატებითი ოქმი

8/11/2001

1/2/2004

X

X

 

183

European Convention for the protection of the Audiovisual Heritage
ევროპული კონვენცია აუდიოვიზუალური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ

8/11/2001

1/1/2008

X

X

X

184

Protocol to the European Convention on the protection of the Audiovisual Heritage, on the protection of Television Productions
აუდიოვიზუალური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ ევროპული კონვენციის ოქმი სატელევიზიო პროდუქციის დაცვის შესახებ

8/11/2001

 

X

X

X

185

Convention on Cybercrime
კონვენცია კომპიუტერული დანაშაულების შესახებ

23/11/2001

1/7/2004

X

X

 

186

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin
ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი ადამიანური წარმოშობის ორგანოებისა და ქსოვილების გადანერგვის შესახებ

24/1/2002

1/5/2006

X

X

X

187

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-13 ოქმი ყველა გარემოებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ

3/5/2002

1/7/2003

 

 

 

188

Additional Protocol to the Anti-Doping Convention
დოპინგის გამოყენების წინააღმდეგ კონვენციის დამატებითი ოქმი

12/9/2002

1/4/2004

X

X

 

189

Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems
კომპიუტერული დანაშაულების შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ჩადენილ რასისტული და ქსენოფობიური შინაარსის ქმედებათა ინკრიმინირების შესახებ

28/1/2003

1/3/2006

X

X

 

190

Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism
ოქმი ტერორიზმის დაძლევის შესახებ ევროპულ კონვენციაში ცვლილებების შესახებ

15/5/2003

 

 

 

 

191

Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption
კორუფციასთან მიმართებაში სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი

15/5/2003

1/2/2005

X

X

X

192

Convention on Contact concerning Children
კონვენცია შვილებთან კონტაქტის შესახებ

15/5/2003

1/9/2005

X

X

X

193

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (Revised)
ევროპული კონვენცია საერთაშორისო ტრანსპორტირებისას ცხოველთა დაცვის შესახებ (შესწორებული)

6/11/2003

14/3/2006

X

X

X

194

Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ კონვენციის მე-14 ოქმი კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში ცვლილებათა შესახებ

13/5/2004

1/6/2010

 

 

 

195

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research
ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი ბიოსამედიცინო კვლევების შესახებ

25/1/2005

1/9/2007

X

X

X

196

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
ევროპის საბჭოს კონვენცია ტერორიზმის აღკვეთის შესახებ

16/5/2005

1/6/2007

X

X

X

197

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings
ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ

16/5/2005

1/2/2008

X

X

X

198

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism
ევროპის საბჭოს კონვენცია ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღებისა და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ

16/5/2005

1/5/2008

X

X

X

199

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society
ევროპის საბჭოს ჩარჩო-კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების შესახებ საზოგადოებისათვის

27/10/2005

 

X

X

X

200

Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession
ევროპის საბჭოს კონვენცია მოქალაქეობის უქონლობის თავიდან აცილების შესახებ სახელმწიფოს სამართალმემკვიდრეობისას

19/5/2006

1/5/2009

X

X

 

201

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse
ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ

25/10/2007

1/07/2010

X

X

X

202

European Convention on the Adoption of Children (Revised)
ევროპული კონვენცია ბავშვთა შვილების შესახებ (შესწორებული)

27/11/2008

 

X

X

 

203

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing for Health Purposes
ადამიანის უფლებათა და ბიომედიცინის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი სამედიცინო მიზნებით გენეტიკური ტესტირების შესახებ

27/11/2008

 

X

X

X

204

Protocol No. 14bis to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ კონვენციის მე-14bis ოქმი

27/5/2009

1/10/2009

 

 

 

205

Council of Europe Convention on Access to Official Documents
ევროპის საბჭოს კონვენცია ოფიციალური საბუთების ხელმისაწვდომობის შესახებ

18/6/2009

 

X

X

X

206

Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs)
ტერიტორიულ თემებსა თუ ხელისუფლებებს შორის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობის შესახებ ევროპული ჩარჩო-კონვენციის მე-3 ოქმი თანამშრომლობის ევრორეგიონულ დაჯგუფებათა (ECGs) შესახებ

16/11/2009

 

X

 

 

207

Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის დამატებითი ოქმი ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში მონაწილეობის უფლების შესახებ

16/11/2009

 

 

 

 

208

Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
ოქმი საბაჟო საკითხებში ორმხრივი ადმინისტრაციული დახმარების შესახებ კონვენციაში ცვლილებათა შესახებ

27/5/2010

 

X

X

 

სულ: 210 ხელშეკრულება

შენიშვნები კონვენეციები და შეთანხმებები მისაერთებლად ღიაა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის და სათანადოდ:

E.: ევროპული არაწევრი ქვეყნები
N.: არაევროპული არაწევრი ქვეყნები
C.: ევროპული თანამეგობრობა.
*ETS: ევროპული ხელშეკრულებების სერია.

Notes: Convention(s) and Agreement(s) opened to the member States of the Council of Europe and, where appropriate, to the:
E.: European non-member States
N.: Non-European non-member States
C.: European Community
*ETS: European Treaties Series

 


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.