ადამიანის უფლებები და სამართლებრივი საკითხები (DGHL)
სტანდარტების დირექტორატი
მიმოხილვა

სტანდარტების დირექტორატი პასუხისმგებელია სავალდებულო და ნებაყოფლობითი სამართლებრივი ინსტრუმენტების ფართო სპექტრის - კონვენციებისა და რეკომენდაციების მომზადებაზე. ის აწყობს მინისტრთა კონფერენციებს, სემინარებს და სამდივნო მომსახურებას უწევს ხუთ მმართველ კომიტეტს, მათ დაქვემდებარებულ ორგანოებს, ისევე როგორც რამდენიმე საკონვენციო კომიტეტს. გარდა ამისა, ის თანამშრომლობს ევროკავშირთან, ეუთოსთან და გაეროსთან.

საკანონმდებლო რეფორმა

ევროპული კომიტეტი სისხლის სამართლის პრობლემების შესახებ (CDPC)
ზედამხედველობს და კოორდინირებას უწევს საქმიანობას სისხლის სამართლის დანაშაულის პრევენციისა და მისი კონტროლის სფეროში.
სისხლის სამართლის ტრანსეროვნული მართლმსაჯულება
კონვენცია ექსტრადიციის შესახებ, კონვენცია სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ, კონვენცია მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ
ციხეები
სამართლებრივი თანამშრომლობის ხელშეწყობა, რათა ციხეები იქცეს უფრო ჰუმანურ და ეფექტურ ადგილად, სამართლებრივი ინსტრუმენტების, მათ შორის ციხის ევროპული ნორმების მეშვეობით.
საკონვენციო კომიტეტი კიბერდანაშაულის შესახებ (T-CY)
ამ სფეროში მოქმედი კონვენცია ერთადერთი სავალდებულო საერთაშორისო ინტრუმენტია, რომელიც შეეხება კიბერდანაშაულს. მან მიიღო ფართო საერთაშორისო მხარდაჭერა და ღიაა ხელმოსაწერად ყველა სახელმწიფოსთვის. კონვენცია უზრუნველყოფს მხარეთა კონსულტაციებს სპეციალური კომიტეტის (T-CY) მეშვეობით.
ფალსიფიცირებულ ფარმაცევტულ პროდუქციასთან ბრძოლა
ფალსიფიცირების მასშტაბების ზრდასთან ერთად, არსებობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მზარდი საჭიროება, რაც უკავშირდება ამ ფენომენის შედეგებს არა მხოლოდ სახელმწიფოთა ეკონომიკასა და მათი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, არამედ საჯარო და ინდივიდუალურ ჯანმრთელობაზე.
სექსუალური ექსპლუატაცია და ძალადობა ბავშვებთან მიმართებაში
კონვენცია: მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ბავშვთა წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის პრევენციის, დამნაშავეთა დევნისა და მსხვერპლთა დაცვისაკენ.
საჯარო და კერძო სამართალი
სამართლებრივი თანამშრომლობის ევროპული კომიტეტი (CDCJ)
მისი მიღწევები უნდა ვეძიოთ დღემდე მიღებულ ხელშეკრულებათა და რეკომენდაციათა დიდ რაოდენობაში.
პირად მონაცემთა დაცვა
ინდივიდების მიერ წარმოდგენილი ყველა სახის მონაცემის დაცვა, გამომდინარე ინდივიდების პირადი ცხოვრების დაცულობის პრინციპიდან.
ბავშვებისადმი კეთილგანწყობილი მართლმსაჯულება
ევროპის საბჭო ამჟამად ამზადებს სახელმძღვანელო ევროპულ ნორმებს ბავშვებისადმი კეთილგანწყობილი მართლმსაჯულების შესახებ, რომელიც, დაეყრდნობა რა არსებულ სტანდარტებს, მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას ბავშვებისათვის.
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა
სპეციალისტთა ჯგუფი მართლმსაჯულების შესახებ (CJ-S-JUD) შეიქმნა იმისათვის, რომ გადახედოს რეკომენდაციას (94) 12 მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის, ეფექტიანობისა და როლის შესახებ.
მოქალაქეობა
ზოგადად მიჩნეულია, რომ საჭიროა ეროვნული კანონმდებლობის კოორდინირება, რათა დარეგულირდეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა მოქალაქეობის არქონა, სამართალმემკვიდრეობა და რამდენიმე მოქალაქეობა და მისი შედეგები.
ოჯახური სამართალი და ბავშვთა უფლებები
სამართლებრივი თანამშრომლობა ოჯახური სამართლის სფეროში განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, ვინაიდან მის მიერ მოცული საკითხები უშუალოდ შეეხება ადამიანების პირად ცხოვრებას.
იხილეთ ასევე:
ადმინისტრაციული სამართალი თავშესაფარი და ლტოლვილები სამოქალაქო საზოგადოების ჩარჩოები
სამართლებრივი პასუხი ვალაუვალობის პრობლემებზე სამედიცინო პასუხისმგებლობა დანაშაულის მსხვერპლნი
ადამიანის უფლებების განვითარება
სამთავრობათშორისო თანამშრომლობა, კანონმდებლობა და პოლიტიკა
ადამიანის უფლებების განმტკიცებისა და განვითარების მუდმივი ძიებისათვის სხვადასხვა სამართლებრივი და პოლიტიკური ინსტრუმენტებისა და პოლიტიკის მეშვეობით.
მედია და ინფორმაციული საზოგადოება
ცდილობს განავითაროს და კონსოლიდირება მოახდინოს დამოუკიდებელი, მრავალგვარი და პროფესიული მედიისა და, საჭიროების შემთხვევაში, დაარწმუნოს საჯარო ხელიხუფლება, შექმნას მისთვის ხელსაყრელი პირობები.
ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა
გენდერული თანასწორობა გულისხმობს ორივე სქესის თანასწორ ხილულობას, გაძლიერებასა და მონაწილეობას საჯარო და კერძო ცხოვრების ყველა სფეროში.
ინფორმაციული საზოგადოება და ინტერნეტმმართველობა
ინტერნეტმმართველობა ეფუძნება ადამიანის უფლებების დაცვას, საჯარო მომსახურების განზომილებასა და მრავალმონაწილიან დიალოგს
   
გამჭოლი პროექტები
ძალადობის აღმოფხვრა
არსებობს კონვენციის აშკარა საჭიროება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული და დამარცხდეს ოჯახური ძალადობა და ქალთა მიმართ ძალადობის სხვა ფორმები, დაცული და მხარდაჭერილი იყოს მსხვერპლი. ევროპის საბჭო პირველი ევროპული ორგანიზაციაა, რომელიც პირისპირ ებრძვის ამ პრობლემას.
   

 


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.